Ari­ja­na Ču­li­na po­ru­ču­je: “Za Eu­ro­pu sprem­ni”

Mo­no­dra­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Još je 2005. go­di­ne Ari­ja­na Ču­li­na iz­da­la zbir­ku sa­ti­rič­nih ko­lum­ni pod ime­nom “Za Eu­ro­pu sprem­ni”. Zbog ko­je­kak­vih afe­ra, blo­ka­da, ge­ne­ra­la i su­do­va, is­ti je nas­lov i danas, če­ti­ri go­di­ne pos­li­je, jed­na­ko ak­tu­alan. Vlas­ti­tu je zbir­ku poz­na­ta split­ska glu­mi­ca i knji­žev­ni­ca pre­kro­ji­la u mo­no­dra­mu ko­ju sa­ma i iz­vo­di. Na Split­skom lje­tu iz­vo­di je u su­bo­tu 6. ko­lo­vo­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.