Vi­zu­ra aper­ta ži­vo li­ce umjet­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ove go­di­ne, u Mo­mja­nu, je­da­na­es­ti put do­go­dit će se Vi­zu­ra aper­ta, fes­ti­val vi­zu­al­nih i audi­ome­di­ja. Zvu­či dos­ta opas­no, u ci­je­lom nas­lo­vu sa­mo je ono i ne­ka­ko opu­šte­no i sta­rin­ski bla­go­nak­lo­no. No, to je tek ma­le­na je­zič­na do­sjet­ka, ovaj je fes­ti­val upra­vo opu­šten i bla­go­nak­lon, sa­mo­za­ta­jan, a va­žan. Na­gle­dao sam se raz­nih fes­ti­va­la i slič­nih do­ga­đa­nja, na­uži­vao sam se odus­t­nos­ti na raz­nim ve­če­ri­ma po­ezi­je, pri­ka­zi­va­nji­ma fil­mo­va ili tra­pa­vim ka­za­liš­nim iz­ved­ba­ma, ne­ri­jet­ko sam sa­mo če­kao da se sve sku­pa za­vr­ši pa da odem u ka­fić ili u šet­nju. Naj­češ­će u obo­je. No, u Mo­mja­nu ni­sam bio te ne­sre­će. U ovo­me div­nom gra­di­ću ovaj vas fes­ti­val na­pros­to ob­gr­li, gdje god kre­nu­li, gdje god se po­mak­li na­iđe­te na nje­go­ve svje­že tra­go­ve ili umjet­nost ko­ja se upra­vo do­ga­đa. Gdje god se okre­ne­te mno­go je ve­se­le dje­ce ko­ja u sve­mu to­me su­dje­lu­ju, igre, za­no­sa, ali i li­je­pih raz­go­vo­ra u hla­do­vi­na­ma. Ci­je­la ova pri­ča okre­će se oko Da­vor­ke Pe­rić, ona je al­fa i ome­ga Vi­zu­re aper­te, njoj je us­pje­lo ono što mno­gi­ma ko­ji ra­de do­nek­le slič­ne stva­ri ni­je – sva­ke go­di­ne oku­pi sjaj­nu me­đu­na­rod­nu eki­pu umjet­ni­ka, a do­ma­ći­ni svih ge­ne­ra­ci­ja s ve­se­ljem ih do­če­ku­ju i iš­če­ku­ju. Umjet­nost ov­dje ima svo­je ži­vo li­ce, mir­no je i za­bo­rav­lja­te na bi­lo ko­je gra­ni­ce, i one dr­žav­ne i one je­zič­ne, a po­seb­no na one vlas­ti­te kre­ativ­ne blo­ka­de ko­je nas i pre­čes­to spu­ta­va­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.