Mi u fra­ze, tu­ris­ti u smok­ve

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Ljet­ni gos­ti za raz­li­ku od nas uži­va­ju u smok­va­ma

Ne ide na iz­le­te, ne plo­vi, ne ski­ja, ne igra ping pong ni­ti se dru­ži s eki­pom na

sk­vo­šu. Ivi­ca Pr­te­nja­ča pi­še za Ob­zor

Vo­zim po oto­ku i sva­ko ma­lo za­obi­la­zim par­ki­ra­ne auto­mo­bi­le, kam­pe­re, bi­cik­lis­te zas­ta­le zbog ne­čeg, čak i je­dan auto­bus pun ta­li­jan­skih tu­ris­ta ko­ji su na po­vrat­ku iz Me­đu­gor­ja od­lu­či­li svra­ti­ti ova­mo i pro­ves­ti vi­kend. Svi oni, na­kon što su se raz­mi­li­li ogra­di­ca­ma, pos­li­je ne­kog vre­me­na iz­la­ze iz gus­ti­ša, vra­ća­ju se u svo­ja vo­zi­la i nas­tav­lja­ju, pre­ska­ču­ći drev­ni su­ho­zid, da­lje. Iz hla­do­vi­ne ih gle­da­ju sa­pe­te i oši­ša­ne ov­ce, ja­njad ko­ja če­ka svoj tu­ris­tič­ki ko­nac i, s par­ki­ra­li­šta uz ben­zin­sku pum­pu, ja. Na­mjer­ni­ci, putni­ci, ho­do­čas­ni­ci, sta­ju i be­ru uz usku otoč­ku ces­tu pr­ve smok­ve, sa­kri­ve­ne u kroš­nja­ma, okre­nu­te pre­ma sun­cu, ne­tom je iz njih pro­bio sla­dor i sad se zra­ka svje­tlos­ti u toj kap­lji ku­pa kao u jan­ta­ru. Bla­že­na me­di­te­ran­ska vječ­nost ko­ju ču­va­ju kroš­nje kroz ko­je se buč­no i po­hlep­no lo­me­ći gra­ne pro­bi­ja još je­dan kon­tin­gent lju­di kojima smo ta­ko bez­o­braz­no iz­bro­ji­li no­će­nja, po­troš­nju i na ko­je se do­is­ta stal­no to­li­ko od­vrat­no ža­li­mo; ne tro­še, ne ku­pu­ju, ne idu u res­to­ra­ne, mi­je­nja­ju des­ti­na­ci­je i iz­van­pan­si­on­ski se po­na­ša­ju baš škr­to. Do­is­ta je od­vra­tan i taj naš tu­ris­tič­ki di­skurs, ni­šta bo­lji od onog ko­jim su na­to­va­re­ne re­por­ta­že sa stoč­nih saj­mo­va u Gu­dov­cu ili Ben­kov­cu. Ali smok­ve uz ces­tu pri­pa­da­ju njima, tu­ris­ti­ma, nji­ho­voj gla­di, užit­ku i sre­ći. Mi smo ih upor­no pu­šta­li da pa­da­ju i u dugim je­se­ni­ma tru­le i pro­pa­da­ju na zem­lji. Tko nam je kriv da smo to­li­ko ne­po­mič­ni, uda­lje­ni od ži­vo­ta s tim na­šim mu­nje­nim, šup­ljim fra­za­ma kojima se gu­še odre­da svi; od mi­nis­ta­ra do re­cep­ci­one­ra, od iz­najm­lji­va­ča le­žalj­ki do pa­ških čip­ka­ri­ca (na svo­je sam uši čuo ka­ko jed­na u ka­me­ru go­vo­ri: me­ne je mo­ja po­koj­na no­na na­uči­la de­la­ti taj brend!). Tko nam je kriv što smok­ve uz nas umi­ru, a u us­ti­ma na­ših ljet­nih gos­ti­ju ži­ve, slat­ke, soč­ne i obi­la­te! Usko­ro će i ku­pi­ne, pri­ča će tad do­bi­ti i svo­je fa­tal­ni­je obri­se.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.