TRA­ŽI SE MI­LI­JUN ZA KNE­ŽEV DVOR

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - Pi­še ::::: DE­NIS DERK

Ima li tu­ris­tič­ki grad po­put Du­brov­ni­ka, či­ja je sta­ra jez­gra pod za­šti­tom UNESCO-a (ko­ji je za­šti­tio i fes­tu sv. Vla­ha kao ne­ma­te­ri­jal­nu ba­šti­nu), gdje se naj­vi­še za­ra­đu­je na hra­ni, je­lu, br­zo­po­tez­nim su­ve­ni­ri­ma, par­ki­ra­nju i no­ći­va­nju, uop­će vi­še ži­va­ca za sta­ro­mod­nu kul­tur­nu mu­zej­sku po­nu­du? Že­le li ti­su­će gos­ti­ju s kru­ze­ra ili iz cr­no­gor­skih i me­đu­gor­skih no­ći­šta u Du­brov­ni­ku vi­dje­ti išta vi­še osim ve­li­čans­tve­nih zi­di­na ili li­zuc­ka­nja sla­do­le­da ku­gla ko­je­ga sto­ji de­set ku­na? Su­de­ći pre­ma po­da­ci­ma Du­bro­vač­kih mu­ze­ja, ho­će. Ia­ko skr­be za pet spe­ci­ja­li­zi­ra­nih mu­ze­ja, od ko­jih Ar­he­olo­ški ni­ka­ko ne mo­že do­ći do kro­va nad gla­vom pa je sa­da pod­sta­nar u Re­ve­li­nu ko­ji je pre­tvo­ren u ve­leb­ni di­skok­lub i šank dug tri­de­se­tak me­ta­ra, Du­bro­vač­ki mu­ze­ji go­diš­nje za­bi­lje­že 350.000 po­sje­ti­te­lja. Broj­ka je im­pre­siv­na, a ni ova još uvi­jek re­ce­sij­ska go­di­na ni­je pod­ba­ci­la. – La­ni smo ima­li po­ve­ća­nje bro­ja po­sje­ti­te­lja od tri pos­to, a broj­ke za pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne iz­vr­s­ne su. Za­bi­lje­ži­li smo 143.487 po­sje­ti­te­lja, što je tri­de­se­tak pos­to vi­še ne­go la­ni. Broj­ka je ras­la i zbog tu­ris­tič­ke kar­ti­ce Du­brov­nik ko­ja nu­di ulaz u vi­še mu­ze­ja unu­tar grad­ske jez­gre. Na ža­lost, pri­hod od kar­ti­ce sli­je­va se iz­rav­no u pro­ra­čun Gra­da Du­brov­ni­ka. Za­sad od to­ga di­je­la pri­ho­da mi u Du­bro­vač­kim mu­ze­ji­ma ne­ma­mo ni­šta. Za­sad – po­ma­lo re­zig­ni­ra­no go­vo­ri rav­na­te­lji­ca mu­ze­ja Pa­vi­ca Vi­lać. No, od­mah op­ti­mis­tič­no do­da­je da su Du­bro­vač­ki mu­ze­ji pra­vi fe­no­men među hr­vat­skim mu­ze­ji­ma jer od vlas­ti­tog pri­ho­da fi­nan­ci­ra­ju ve­ći dio pla­ća, omo­gu­ću­ju do­dat­ne pro­gra­me, skr­be za ne­pro­cje­nji­vu ba­šti­nu ko­ja im je po­vje­re­na, a među ko­jom se is­ti­če Kne­žev dvor, taj du­bro­vač­ki biser nad bi­se­ri­ma u ko­jem se na­la­zi bo­ga­ta po­vi­jes­na zbir­ka s vri­jed­nim sli­ka­ma i ki­po­vi­ma, na­mje­šta­jem... ali i tvr­đa­va sv. Iva­na i žit­ni­ca Ru­pe.

Mu­ze­ji is­pla­ću­ju sa­mi sebe

– Ra­zi­na vlas­ti­tih pri­ho­da u proš­loj go­di­ni iz­no­si­la je čak 84 pos­to od ukup­nih pri­ho­da, što zna­či da Mu­ze­ji go­to­vo pa da is­pla­ću­ju sa­mi sebe. Tu va­lja ura­ču­na­ti i da smo za po­tre­be fes­ti­va­la i pri­red­bi pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da, ko­ji je naš os­ni­vač i vlas­nik, omo­gu­ći­li ter­mi­ne u vri­jed­nos­ti od naj­ma­nje mi­li­jun i pol ku­na – ka­že Pa­vi­ca Vi­lać. I spo­mi­nje tu pri­red­be Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra, fes­ti­va­la Rac­hlin i pri­ja­te­lji, Fes­ti­va­la ra­ne glaz­be, pro­jek­ta The Best in He­ri­ta­ge, kon­cer­te Du­bro­vač­kog sim­fo­nij­skog or­kes­tra... Ka­da bi Mu­ze­ji mo­gli na­pla­ći­va­ti naj­am i za te pri­red­be, gdje bi im bio kraj ka­da se zna da sat naj­ma sto­ji tri ti­su­će ku­na plus PDV. Tre­nu­tač­no im ko­mer­ci­jal­no iz­najm­lji­va­nje naj­bo­lje ide u svib­nju, ka­da se fes­ti­va­li još ni­su za­huk­ta­li. A li­panj, sr­panj, ko­lo­voz i ru­jan re­zer­vi­ra­ni su za svu si­lu kon­ce­ra­ta od ko­jih Du­bro­vač­kim mu­ze­ji­ma ne os­ta­je ni ku­na. A mo­ra­ju skr­bi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.