Žr­tvo­va­nje do­mo­vi­ne za pred­sjed­nič­ku ta­šti­nu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Su­sret ta­li­jan­skog i hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka Na­po­li­ta­na i Jo­si­po­vi­ća oki­ćen je ra­skoš­nim bu­ke­tom ri­je­či o za­jed­nič­koj eu­rop­skoj bu­duć­nos­ti i o pri­ja­telj­stvu u sa­daš­njos­ti, a osu­đe­na su obos­tra­na zla iz proš­los­ti. Pa ipak, ni­su svi plje­ska­li za­jed­nič­koj iz­ja­vi dvo­ji­ce dr­žav­ni­ka jer u Hr­vat­skoj ima lju­di ko­ji­ma već go­di­na­ma ne po­pu­šta srdž­ba zbog ne­če­ga po­sve su­prot­nog Na­po­li­ta­no­vim i Jo­si­po­vi­će­vim za­nos­nim škol­skim re­ci­ta­ci­ja­ma. To su ri­ba­ri ko­ji bi ta­ko ra­do Ta­li­ja­ne uk­lo­ni­li iz hr­vat­sko­ga ZERP-a, ali uime “za­jed­nič­ke bu­duć­nos­ti” mi smo su­sje­di­ma pok­lo­ni­li 25.000 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra mo­ra, gdje go­diš­nje ulo­ve ribe u vri­jed­nos­ti oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na. Mi­li­jar­de pro­fi­ta uz­mu i iz ba­na­ka ko­je smo im ta­ko­đer pok­lo­ni­li. U Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni Jo­si­po­vić je to omi­lje­ni­ji što je Hr­va­ti­ma u toj dr­ža­vi te­že. S Bo­ri­som Ta­di­ćem gr­li se to stras­tve­ni­je što sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik od­luč­ni­je ni­je­če te­me­lje na ko­ji­ma je nas­ta­la hr­vat­ska dr­ža­va. S Na­po­li­ta­nom je, dak­le, sa­mo nas­tav­ljen niz u ko­jem se žr­tvu­je do­mo­vi­na da bi se za­do­vo­lji­la ta­šti­na nje­zi­na pred­sjed­ni­ka ne­za­sit­na priz­na­nja od Ba­nja­lu­ke do Bruxel­le­sa. Do­dvor­niš­tvo, po­niz­nost, sprem­nost na iz­da­ju... Mla­de­na Ba­ji­ća, Iva­na Ši­mo­no­vi­ća i dru­gih pred sve­moć­nim Ame­ri­kan­ci­ma – ka­ko se či­ta u do­ku­men­ti­ma Wi­ki­Le­ak­sa – po­ka­zu­ju ka­ko se mo­žda ni­kad ne­će­mo os­lo­bo­di­ti pu­za­vos­ti pre­ma stran­ci­ma zbog ko­je ti­su­ću go­di­na ni­smo ima­li dr­ža­ve, a sa­da je ima­mo sa­mo za­to da je vra­ti­mo u ti­suć­go­diš­nju pod­lož­nost tu­đi­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.