Ne osje­ća­ju da su iz­iš­li iz kri­ze. Valj­da su inva­lid­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Mi­nis­tar Dar­ko Mi­li­no­vić ka­že da smo iz­iš­li iz kri­ze, sa­mo što to gra­đa­ni još ne vi­de. I SDP-ovi mi­nis­tri Da­vor­ko Vi­do­vić i dru­gi u vri­je­me Ra­ča­no­ve vlas­ti su go­vo­ri­li – bo­lje se ži­vi, sa­mo što to gra­đa­ni još ne osje­ća­ju. Pre­ma Mi­li­no­vi­ću, gra­đa­ni ne­ma­ju ni pa­me­ti ni osje­ti­la, Hr­vat­ska ima 4,5 mi­li­ju­na inva­lid­nih i re­tar­di­ra­nih sta­nov­ni­ka. Ko­ji bi se ipak, pred mi­nis­tro­vim po­gle­dom od ko­jeg dje­ca his­te­rič­no bje­že i go­vo­rom u ko­jem su­bjekt ni­ka­ko da na­đe objekt, a pa­de­ži se raz­le­te na sve stra­ne, mo­gli upi­ta­ti – odak­le je po­bje­gao?!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.