ORTYNSKI Ma­fi­ja je pre­mre­ži­la ci­je­lu Hr­vat­sku. No­vac se u Hypo ban­ku do­no­sio u kov ezi­ma

Or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal ko­je­ga smo de­ve­de­se­tih poz­na­va­li po uboj­stvi­ma i fi­zi kim obra uni­ma sa­da je ve oprao no­vac, a nje­go­vi su se eks­po­nen­ti pre­met­nu­li u ugled­ne gra ane Raz­go­va­ra­la Ivan­ka To­ma Sni­mio Pa­trik Ma­cek/pixsell

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ra­do­van Ortynski, biv­ši glav­ni dr­žav­ni od­vjet­nik, smi­je­njen 2002. go­di­ne na­kon iz­ja­ve da je or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal pre­mre­žio sve struk­tu­re vlas­ti, od pra­vo­sud­ne do po­li­tič­ke, tre­nut­no je pre­oku­pi­ran bor­bom za pre­ko tris­to ti­su­ća kva­dra­ta zem­lje na Hva­ru. Ortynski je po maj­ci po­to­mak vlas­te­lin­ske obi­te­lji Dan­če­vić ko­ja je na Hvar do­se­li­la u 14. sto­lje­ću. Ne bi li vra­tio na­s­ljed­stvo či­ji zna­tan dio svo­ja­ta­ju Hva­ra­ni ko­ji su ima­li di­je­lo­ve zem­lje u po­sje­du, Ortynski se od 2005. go­di­ne bo­ri sa su­do­vi­ma, zem­ljiš­nim knji­ga­ma, ka­tas­tri­ma, ko­pa po Dr­žav­nom ar­hi­vu i GPS-om na te­re­nu ut­vr­đu­je čes­ti­ce. U de­set go­di­na, ko­li­ko je iz­van pra­vo­su­đa, Ortynski kao je­di­nu bit­nu pro­mje­nu do­živ­lja­va do­no­še­nje no­vog Za­ko­na o kaz­ne­nom pos­tup­ku (ZKP) bez ko­je­ga nje­gov na­s­ljed­nik, Mla­den Ba­jić ne bi mo­gao otva­ra­ti is­tra­ge pro­tiv biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra, za Fi­mi me­di­ju, Po­drav­ku i os­ta­le. Os­ta­lo je, ka­že Otryn­ski, i da­lje is­to. Or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal ko­je­ga smo de­ve­de­se­tih poz­na­va­li po uboj­stvi­ma i fi­zič­kim obra­ču­ni­ma sa­da je već oprao no­vac, a nje­go­vi su se eks­po­nen­ti pre­met­nu­li u ugled­ne gra­đa­ne. Biv­ši tu­ži­telj uka­zu­je da ni­su ot­kri­ve­ni na­lo­go­dav­ci na­pa­da na no­vi­na­re i da je os­ta­lo pu­no ne­ri­je­še­nih uboj­sta­va. Us­to tvr­di da su i da­lje u struk­tu­ra­ma vlas­ti lju­di ko­ji su po­ve­za­ni s Hr­vo­jem Pe­tra­čem i uvje­ra­va nas da ne­će do­ći do bit­ni­jih pro­mje­na dok se s po­zi­ci­ja mo­ći ne uk­lo­ne lju­di ko­ji su u ve­zi s no­si­te­lji­ma kri­mi­nal­nih ak­tiv­nos­ti iz de­ve­de­se­tih. :: Tko su Dan­če­vi­ći? : Obi­telj je do­se­li­la s po­dru­čja Bos­ne u 14. sto­lje­ću ka­da je bi­la naj­ez­da Tu­ra­ka. Bi­li su ve­le­po­sjed­ni­ci i or­ga­ni­zi­ra­li su obra­du zem­lje na Hva­ru. U proš­lo­me sto­lje­ću bi­li su u zem­ljiš­nim knji­ga­ma upi­sa­ni kao vlas­ni­ci i kao po­sjed­ni­ci. Pri­ba­vio sam iz Dr­žav­nog ar­hi­va ori­gi­nal­ni po­sje­dov­ni list iz 1879. go­di­ne ka­da su mo­ji pre­ci pr­vi pu­ta bi­li upi­sa­ni. Vlas­niš­tvo zem­lje na Hva­ru pr­vi je upi­sao moj pra­pra djed. Na­kon os­ta­vin­skog pos­tup­ka vlas­niš­tvo je upi­sa­la mo­ja maj­ka, a 2002. go­di­ne, ka­da je umr­la, upi­su­jem se ja. No, za­ti­čem ne­sre­đe­no zem­ljiš­nok­njiž­no sta­nje na oto­ku Hva­ru, a zem­lju, za raz­li­ku od brač­ke, ma­sov­no neo­bra­đe­nu i za­pu­šte­nu. :: Do­ma­će sta­nov­niš­tvo je ko­ris­ti­lo va­šu zem­lju. Ho­će­te li ko­ris­ni­ci­ma ipak priz­na­ti vlas­niš­tvo? : Obi­la­zim sve čes­ti­ce i oni­ma ko­ji su zem­lju obra­đi­va­li priz­na­ti ću vlas­niš­tvo. Na­kon što sam se upi­sao kao vlas­nik u zem­ljiš­nim knji­ga­ma i do­šao u ka­tas­tar da se upi­šem kao po­sjed­nik, nas­tao je pro­blem za one ko­ji su bi­li upi­sa­ni kao po­sjed­ni­ci. Me­đu nji­ma ima i lju­di ko­ji vi­še ni­su ži­vi, pa su upi­sa­ni nji­ho­vi na­s­ljed­ni­ci. Bi­li su po­zva­ni da do­ne­su do­ku­ment te­me­ljem ko­je­ga su upi­sa­ni, a ka­ko nit­ko ni­šta ni­je imao, on­da su upu­će­ni da po­di­gu­nu tuž­be. Ta­ko je kre­nu­lo s tuž­ba­ma pro­tiv me­ne. :: Je li toč­no da je pro­tiv vas po­dig­nu­to 40 tuž­bi? : Pr­va je bi­la 2005. go­di­ne. Ves­na Kuz­mi­čić ko­ja je svo­je­dob­no bi­la pred­sjed­ni­ca Op­ćin­skog su­da na Hva­ru bi­la mi je pos­la­la pi­smo u ko­jem me oba­vje­šta­va da je pre­gle­da­la zem­ljiš­ne knji­ge i da smo na jed­noj par­ce­li njen otac i ja upi­sa­ni kao suv­las­ni­ci. To ni­je bi­la is­ti­na jer smo sa­mo mo­ji pre­ci i ja mo­gli bi­ti upi­sa­ni. Ka­ko na to pi­smo ni­sam od­go­vo­rio, go­di­ne 2005. mi je doš­la pr­va tuž­ba, a on­da je us­li­je­di­la se­ri­ja tuž­bi. Svi pos­tup­ci, za raz­li­ku od ovog pr­vog, su ma­lo zas­ta­li. Pos­tu­pak iz 2005. go­di­ne se promp­t­no za­ka­zao, da bi na­kon dvi­je go­di­ne, na zah­tjev ras­prav­nog su­ca ko­ji je tra­žio iz­u­ze­će de­le­gi­ran na Split. Kao raz­log se na­ve­lo što je tu­ži­telj otac pred­sjed­ni­ce su­da, a to se zna­lo od sa­mo­ga početka. :: Što će bi­ti s ku­ća­ma ako se po­ka­že da su iz­gra­đe­ne na va­šoj zem­lji? Ima naz­na­ka da su uz ne­ke par­ce­le sa­gra-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.