STI­PE ME­SIĆ: NA­ČE­KAT ĆE­TE SE DA UMREM, IMAM NA­MJE­RU JOŠ DU­GO ŽI­VJE­TI

Ni­ti sam pre­uzeo ulo­gu bi­lo kak­va po­sred­ni­ka u li­bij­skom su­ko­bu ni­ti sam za raz­go­vo­re sa stra­nim am­ba­sa­do­ri­ma tre­bao ima­ti bi­lo iji man­dat

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ni­je moj obi­čaj po­le­mi­zi­ra­ti s oni­ma ko­ji me na­pa­da­ju, oso­bi­to ne s oni­ma ko­ji to či­ne bez ar­gu­me­na­ta, ali i bez zna­nja, čes­to slu­že­ći se ne­is­ti­na­ma i po­lu­is­ti­na­ma, pri če­mu ne us­pi­je­va­ju skri­ti ni svoj po­sve osob­ni ani­mo­zi­tet. Ka­žem: ne­mam to obi­čaj ra­di­ti, ali ka­ko auto­ri­ca tek­s­ta objav­lje­nog u Ob­zo­ru 3. ruj­na 2011. pod nas­lo­vom „Me­sić je pre­ten­ci­oz­ni ama­ter, po­put Ali­se u zem­lji ču­de­sa“ ima zvuč­ne ti­tu­le – prof. dr. – po­ne­ki bi od ne­upu­će­nih či­ta­te­lja mo­gao za­klju­či­ti ka­ko je do­is­ta ri­ječ o oso­bi kom­pe­tent­noj za do­no- še­nje pro­sud­bi o zbi­va­nji­ma na po­li­tič­koj sce­ni i nji­ho­vim ak­te­ri­ma (što je, uos­ta­lom ulo­ga u ko­joj se gđa Ka­sa­po­vić go­di­na­ma upor­no i na­met­lji­vo nas­to­ji pred­sta­vi­ti na­šoj jav­nos­ti). Ne od­go­va­ram, dak­le, ni uva­že­noj pro­fe­so­ri­ci Mir­ja­ni Ka­sa­po­vić ni­ti od­go­va­ram zbog nje, ne­go is­klju­či­vo zbog či­ta­te­lja ko­je bi nje­zin tekst mo­gao opas­no de­zin­for­mi­ra­ti. Od­go­va­ram, ri­je­čju, ka­ko bih stva­ri pos­ta­vio na nji­ho­vo mjes­to, pa da se zna što je što i tko je tko. Na­šoj pro­fe­so­ri­ci za­sme­ta­lo je što o po­s­ljed­njim zbi­va­nji­ma u Li­bi­ji imam miš­lje­nje ko­je po­ma­lo od­ska­če od ono­ga što ga na­me­ću ka­ko po­li­tič­ki cen­tri mo­ći u ne­kim ključ­nim zem­lja­ma Za­pa­da, ta­ko i „glaj­h­šal­to­va­ni“ (a na­vod­no slo­bod­ni) me­di­ji u tim is­tim zem­lja­ma, ali i u Hr­vat­skoj, te što sam se – ko­je li dr­skos­ti – usu­dio to miš­lje­nje jav­no iz­ni­je­ti, pa on­da još i ne­ko­li­ci­ni stra­nih am­ba­sa­do­ra. Pri to­me uva­že­na pro­fe­so­ri­ca po­ka­zu­je upra­vo za­pa­nju­ju­ći stu­panj ne­poz­na­va­nja ma­te­ri­je o ko­joj go­vo­ri. Da naj­pri­je raš­čis­ti­mo s ti­me što sam ja da­nas. Ja sam biv­ši pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske ko­ji je, na os­no­vi de­mo­krat­ski iz­ra­že­ne vo­lje uvjer­lji­ve ve­ći­ne gra­đa­na, tu vi­so­ku i čas­nu duž­nost ob­na­šao pu­no jed­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.