Re­kao bih da ako su ovi s jed­ne stra­ne ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja, on­da je op­ci­ja ko­ju do sa­da pre­zen­ti­ra pre­mi­jer­ka po­ma­lo ku­ku­le­le op­ci­ja. Bo­jim se da emo, ako se ova­ko nas­ta­vi, svi ima­ti ma­ti ku­ku­le­le.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Oče­ki­vao sam da ću ima­ti pro­tu­kan­di­da­te, no nji­ho­va je struk­tu­ra odraz sta­nja u ko­jem se na­la­zi na­še druš­tvo. Bo­lje je da ja, kad imam vre­me­na, do­la­zim da vi­dim što se do­ga­đa u na­šoj do­mo­vi­ni ne­go da vi do­la­zi­te u moj ka­bi­net.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.