Hr­vat­ska na 76. mjes­tu, lo­ši­ja od Cr­ne Go­re, Ira­na, Ru­an­de...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomia -

Pre­ma naj­no­vi­jem iz­vješ­ću o glo­bal­noj kon­ku­rent­nos­ti za 2011./2012. ko­je obu­hva­ća 142 zem­lje, Hr­vat­ska se na­la­zi na 76. mjes­tu, što zna­či da se u od­no­su na proš­lo­go­diš­nje iz­vješ­će po­pe­la sa­mo za jed­no mjes­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.