Mla­den No­vo­sel

Već i sa­mo uki­da­nje pov­la­šte­nih mi­ro­vi­na vra­ti­lo bi stran­ka­ma vje­ro­dos­toj­nost

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Do­ne­dav­no naj­ve­ća sin­di­kal­na sre­diš­nji­ca SSSH obja­vi­la je se­dam zah­tje­va tra­gom ko­jih će me­đu pre­diz­bor­nim stra­nač­kim pro­gra­mi­ma pre­poz­na­ti se­bi naj­bli­ži i čla­no­vi­ma pre­po­ru­či­ti da za nje­ga gla­su­ju. :: Ko­li­ko pre­diz­bor­ni pro­gram Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je ko­res­pon­di­ra s Pre­diz­bor­nom plat­for­mom SSSH? Do­jam je da do­dir­nih to­ča­ka ne­sum­nji­vo ima. Poz­drav­lja­mo upu­će­nost na rje­ša­va­nje pro­ble­ma mla­dih te otvo­re­nost za di­ja­log, ko­ji uka­zu­je na na­mje­re Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je da uči­ni ko­rak pre­ma par­ti­ci­pa­tiv­nom druš­tvu. Dra­go nam je bi­lo ču­ti i iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka SDP-a Mi­la­no­vi­ća da su mno­go na­uči­li na vlas­ti­tim po­gre­ška­ma (u raz­dob­lju 2000.2003.). :: U ko­joj mje­ri afe­re, op­tuž­be i op­tuž­ni­ce na ra­čun HDZ-a di­sk­va­li­fi­ci­ra­ju tu stran­ku kao mo­gu­ću pre­po­ru­ku čla­no­vi­ma SSSH za gla­so­va­nje? U zna­čaj­noj mje­ri. Ono što su gra­đa­ni ma­nje-vi­še zna­li, što je bi­lo jav­na taj­na, sa­da je sa­mo pos­ta­lo “jav­na jav­nost”. :: Mo­že li Vla­da ko­ja pro­da­je “obi­telj­sko sre­bro” ra­di umi­rov­lje­nič­kog du­ga osmis­li­ti i pro­ves­ti re­for­mu mi­ro­vin­skog sus­ta­va, ko­ju tra­ži­te? Jed­no je obve­za Vla­de da vra­ti dug umi­rov­lje­ni­ci­ma (što se mo­že oprav­da­ti), a po­sve dru­go pre­diz­bor­na kup­nja umi­rov­lje­nič­kih gla­so­va (što ne že­li­mo ni ko­men­ti­ra­ti!). Pi­ta­nje je ima li po­li­tič­ke vo­lje da se mo­del osmis­li i pro­ve­de. Već i sa­mo uki­da­nje pov­la­šte­nih mi­ro­vi­na vra­ti­lo bi dio iz­gub­lje­ne vje­ro­dos­toj­nos­ti stran­ka­ma. :: S od­ma­kom, jes­te li se tre­ba­li pri­klju­či­ti pro­s­vje­di­ma u ožuj­ku? Ni­smo. Pro­s­vje­di su bi­li vr­lo he­te­ro­ge­nog sas­ta­va s raz­li­či­tim, pa i di­ja­me­tral­no suprotnim zah­tje-

Do­jam je da do­dir­nih to­ča­ka s pro­gra­mom Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je ne­sum­nji­vo ima­mo. Dra­go nam je ču­ti

Mi­la­no­vi­ća da su mno­go na­uči­li na vlas­ti­tim po­gre­ška­ma od 2000. do 2003.

vi­ma. Sin­di­kat po­dra­zu­mi­je­va or­ga­ni­zi­ra­nost, ar­ti­ku­li­ra­nost zah­tje­va, pla­ni­ra­nje ci­lja i iz­bor me­to­de za nje­go­vu re­ali­za­ci­ju. :: Za­što Hr­vat­ski la­bu­ris­ti ni­su stran­ka ko­ja zas­tu­pa rad­nič­ke in­te­re­se? Odak­le vam taj za­klju­čak!? Do­du­še, či­nje­ni­ca da net­ko u na­zi­vu ima ri­ječ “radnik“ ne zna­či da auto­mat­ski zas­tu­pa in­te­re­se rad­ni­ka, po­gle­daj­te sa­mo Kuns­ta! No, s Le­sa­rom do­bro su­ra­đu­je­mo. SSSH će te­me­ljem svo­je pre­diz­bor­ne plat­for­me i s La­bu­ris­ti­ma raz­go­va­ra­ti te ih naj­vje­ro­jat­ni­je po­zva­ti na pre­diz­bor­no su­če­lja­va­nje pred na­šim čla­no­vi­ma. Zo­ve­mo is­to­dob­no pet po an­ke­ta­ma vo­de­ćih stra­na­ka, a an­ke­te im za­si­gur­no idu u pri­log. (rok)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.