JE LI HDZ SVE PRO­KOC­KAO?

PO­BI­JE­DI LI HDZ NA IZ­BO­RI­MA, KA­RA­MAR­KO MO­ŽE RE I DA JE U STRAN­KU UŠAO U NAJ­TE­ŽEM TRE­NUT­KU Pi­še: Da­vor Ivan­ko­vi

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Afe­ra oko ha­de­ze­ovih “cr­nih fon­do­va” se ne is­pu­hu­je. Na­pro­tiv - DORH na­vod­no pri­pre­ma is­tra­gu pro­tiv čel­ni­ka HDZ-a, ko­ji po “za­po­vjed­noj” od­go­vor­nos­ti sno­se kri­vi­cu. Kre­ne li, bi­ti će to is­tra­ga ko­ja će tra­ja­ti mje­se­ci­ma, a ko­ju go­di­nu ne­će se zna­ti sud­ski epi­log ni­ti mo­ra li HDZ pla­ti­ti vi­še­mi­li­jun­sku kaz­nu zbog “kre­ativ­nog ra­ču­no­vod­stva”. No, ka­ko to već čes­to unas bi­va, kriv si dok ne do­ka­žeš su­prot­no. To zna­či, obja­vi li Mla­den Ba­jić ko­ga toč­no iz vr­ha HDZ-a is­tra­žu­ju, do­jam će bi­ti da su kri­vi i kao tak­vi re­al­no ne­ma­ju šta tra­ži­ti na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. A rej­ting HDZ-a još će se vi­še str­mo­gla­vi­ti. Pos­tav­lja se pi­ta­nje - je li HDZ, obja­vom ove afe­re, pro­koc­kao sve svo­je iz­bor­ne šan­se? Je­su li iz­bo­ri već od­lu­če­ni? Mno­gi mis­le ka­ko je već sve ri­je­še­no i da ova­ko ošte­će­ni HDZ vi­še ne­ma šan­si za po­bje­du. Dru­gi, pak upo­zo­ra­va­ju da je na­še bi­rač­ko ti­je­lo čud­no i da ne­ma tog do­ga­đa­ja, te afe­re ko­ja bi, dva i pol mje­se­ca pri­je iz­bo­ra za­ce­men­ti­ra­la po­raz HDZ-a. A što će se tu još sve do­go­di­ti? Ne­što slič­no zbi­va­lo se u Hr­vat­skoj 1999. Fra­njo Tuđ­man je umro, HDZ je po­ka­zi­vao sve simp­to­me ras­pa­da, a opor­be­na ko­ali­ci­ja bi­la je pre­ja­ka. Kao i sa­da, kre­nu­la je u ru­še­nje HDZ-a. Po­ru­ke su bi­le - stop lo­pov­skoj pri­va­ti­za­ci­ji, vra­tit će­mo op­ljač­ka­no, otvo­rit će­mo 200.000 no­vih rad­nih mjes­ta. No, od bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la ni­je bi­lo go­to­vo ni­šta, kao ni ka­da se HDZ vra­tio na vlast. Ko­rup­cij- ska pi­ra­mi­da, na­pro­tiv, do­se­gla je svo­je pot­pu­ne obri­se. No, u kas­no lje­to 2008. sve se stu­bo­kom mi­je­nja. Kre­će lov na kri­mi­nal­ce. Re­me­ti­nac je pre­pun, DORH i po­li­ci­ja ra­de pre­ko­vre­me­no. Ne­ki tvr­de da je po­dig­nu­to vi­še od 1000 kaz­ne­nih pri­ja­va. Pra­va čis­t­ka! U 99 pos­to slu­ča­je­va ri­ječ o ha­de­ze­ov­ci­ma ili nji­ma sklo­nim­lju­di­ma. U je­ku te bor­be Mla­de­nu Ba­ji­ću sa­bor­ski zas­tup­ni­ci HDZ-a da­ju još je­dan man­dat. SDP je bio pro­tiv. U tak­vom taj­min­gu, ka­da HDZ opet po­ka­zu­je sve simp­to­me ras­pa­da, še­fi­ca stran­ke J. Ko­sor u stran­ku do­vo­di To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. On jest spe­ci­ja­list za dra­ma­tič­ne si­tu­aci­je. Sam tvr­di da svoj po­sao vi­di u do­vr­ša­va­nju ”pljev­lje­nja” kri­mi­nal­nog ko­ro­va u HDZ-u. Pri­to­me, na­ći će se u pro­ble­ma­tič­noj si­tu­aci­ji. Vo­dio je, po­red Ba­ji­ća an­ti­ko­rup­cij­sku čis­t­ku, bio je nes­tra­nač­ki mi­nis­tar. Sa­da je član HDZ-a. Zbog to­ga će se na­ći u pro­ble­ma­tič­noj po­zi­ci­ji, kre­nu li is­tra­ge pro­tiv nje­go­vih še­fo­va u stran­ci. Po­ja­vit će se sum­nje ho­će li mo­ći neo­vis­no nas­ta­vi­ti po­li­cij­ske is­tra­ge. Op­tu­žit će ga da ih on ko­či. Ka­ra­mar­ko je oči­to svjes­tan op­tuž­bi da će bi­ti u su­ko­bu in­te­re­sa, pa iz­jav­lju­je ka­ko, bez ob­zi­ra, “ne­će bi­ti ne­do­dir­lji­vih”. Osim to­ga, DORH u is­tra­ga­ma ima do­mi­nant­nu po­zi­ci­ju i on će uda­ra­ti “tem­po”, prem­da za taj po­sao tre­ba dvo­je. Ba­jić tu ne ra­di sa že­ljez­ni­ča­ri­ma, ne­go s po­li­ci­jom. I Ko­so­ro­va i Ka­ra­mar­ko si­gur­no su svjes­no uš­li u ovu kom­bi­na­ci­ju. Ka­ra­mar­ko je, bu­du­ći da jest po­li­tič­ki am­bi­ci­ozan, za­klju­čio da ne­ma šta če­ka­ti. Da ni­je ušao u HDZ, na­kon iz­bo­ra vi­še ne bi bio po­li­tič­ki čim­be­nik. Ova­ko, po­bi­je­di li HDZ, re­ći će da je ušao u naj­te­žem mo­gu­ćem tre­nut­ku za stran­ku. Iz­gu­bi li HDZ iz­bo­re, e on­da će pos­ta­ti za­nim­lji­vo. Jer, u tom bi slu­ča­ju “di­fe­ren­ci­ja­ci­ja” unu­tar HDZ-a bi­la pro­ve­de­na do kra­ja. Os­ta­vi­mo ma­šti na vo­lju kak­vu bi tu po­zi­ci­ju za­uzeo Ka­ra­mar­ko. Ba­jić je si­gur­no svjes­tan ko­je bi mo­gle bi­ti po­s­lje­di­ce is­tra­gu u vr­hu HDZ-a pri­je iz­bo­ra. Sa­mo što nje­mu za taj­ming nit­ko ne­će mo­ći pri­go­vo­ri­ti. Uvi­jek mo­že re­ći da is­tra­ge otva­ra ona­ko ka­ko mu sti­žu saz­na­nja o kri­mi­na­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.