: : sa­bor­ski ma­ra­ton Krat­ka pre­diz­bor­na kam­pa­nja od­go­va­ra vla­da­ju oj stran­ci

Sa­bor e za­sje­da­ti eti­ri-pet tje­da­na ta­ko da se ne e ras­pus­ti­ti do kra­ja lis­to­pa­da ili ak po et­ka stu­de­nog pa bi kam­pa­nja mo­gla tra­ja­ti 15 da­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (Pe­tra Ma­re­tić-žo­nja/vlm)

Sva­kog če­t­vrt­ka već tjed­ni­ma Vla­da na sjed­ni­ca­ma “ku­pu­je” gla­so­ve bi­ra­ča. Ka­ko se iz­bo­ri bli­že da­ro­vi su, ka­žu u opor­bi, sve bo­lji i bo­lji. A za ko­ji glas vi­še do­bro je da i za­sje­da­nje Sa­bo­ra poč­ne što kas­ni­je. Pa će umjes­to 21. ruj­na, ka­da bi po Us­ta­vu sjed­ni­ca mo­gla za­po­če­ti zas­tup­ni­ci na svo­ja rad­na mjes­ta tje­dan kas­ni­je. Ka­da će se on­da ras­pus­ti­ti ka­ko bi se mo­gli ras­pi­sa­ti i iz­bo­ri? Do­bro upu­će­ni tvr­de ka­ko će Sa­bor za­sje­da­ti če­ti­ri, a mo­žda i pet tje­da­na. Tre­ba, ka­žu u opor­bi, iz­gla­sa­ti sve “uli­zi­vač­ke” za­ko­ne. Bu­de li za­is­ta ta­ko Sa­bor se ne­će ras­pus­ti­ti do kra­ja lis­to­pa­da ili čak početka stu­de­nog. - Imao sam ovih da­na raz­go­vo­re s ne­ko­li­ko ve­le­pos­la­ni­ka i nji­ho­va je pro­cje­na da HDZ po­ku­ša­va iz­ves­ti ma­ne­var. S ob­zi­rom na to da je da­tum pot­pi­si­va­nja pris­tup­nog pre­go­vo­ra EU naj­vje­ro­jat­ni­je 9. pro­sin­ca, plan je da se Sa­bor ras­pus­ti što je mo­gu­će kas­ni­je pa da 4. pro­sin­ca kao da­tum iz­bo­ra vi­še i ne bu­de si­gu­ran - tvr­di pred­sjed­nik Hr­vat­skih la­bu­ris­ta Dra­gu­tin Le­sar. No, sve da da­tum iz­bo­ra i os­ta­ne is­ti, jas­no je da iz­bor­na kam­pa­nja ni­ka­da ne­će bi­ti kra­ća - vje­ro­jat­no sve­ga dva tjed­na. - Oči­to je da vla­da­ju­ći­ma od­go­va­ra da kam­pa­nja bu­de što kra­ća ka­ko bi se o svim pro­ble­mi­ma u ko­ji­ma ova zem­lja gr­ca što ma­nje ras­prav­lja­lo - tvr­di Dra­gan Zelić iz GONG-a. Krat­ka kam­pa­nja od­go­va­ra, ka­že, vla­da­ju­ći­ma i zbog fi­nan­ci­ja. Pre­ma no­vom Za­ko­nu o fi­nan­ci­ra­nju iz­bor­nih kam­pa­nja po iz­bor­noj je­di­ni­ci stran­ka ne smi­je po­tro­ši­ti vi­še od 1,5 mi­li­ju­na ku­na. - To je za HDZ ma­nje ne­go ika­da - ka­že Zelić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.