Ono što je do­pu­šte­no a i u ni­je Hor­va­tin i u

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Ka­ko bi hr­vat­ska jav­nost re­agi­ra­la ka­da bi se kon­tro­verz­ni poduzetnik To­mis­lav Hor­va­tin­čić po­jav­lji­vao na te­le­vi­zij­skim ras­pra­va­ma, okru­glim sto­lo­vi­ma i go­vo­rio o re­cep­ti­ma ka­ko Hr­vat­sku iz­vu­ći iz kri­ze. Bi li ga, s uva­ža­va­njem slu­ša­li pro­fe­so­ri, eko­no­mis­ti, za­pit­ki­va­li no­vi­na­ri? Ma, Hor­va­tin­čić bio bi od­bi­jen s gnu­ša­njem, bje­ža­li bi od nje­ga kao od oku­že­nog, a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.