Iz­u­mi­telj naj­br­žeg elek­tro­mo­bi­la tra­ži ula­ga e

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

Zvi­jez­da 64. Fran­k­furt­skog auto­sa­lo­na je fas­ci­nant­ni Con­cept One tvrt­ke Ri­mac, je­dan od najbržih elek­tro­mo­bi­la svih vre­me­na. Ma­te Ri­mac, 23-go­diš­nji iz­u­mi­telj u po­tra­zi je za ula­ga­či­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.