Hr­vat­ske slav­ne oso­be, na­po­se pje­va i, naj­ra­di­je su nas­tu­pa­le u iz­bor­nim kam­pa­nja­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

„pro­du­ci­ra“ es­tra­da po­li­ti­ku, ne­go po­li­ti­ka odr­ža­va na ži­vo­tu es­tra­du. Ho­no­ra­re ko­je je ve­li­ka ve­ći­na in­kri­mi­ni­ra­nih pje­va­ča do­bi­la za pje­va­nje u kam­pa­nja­ma HDZ-a te­ško mo­gu za­ra­di­ti drug­dje. Osim to­ga, na­kon jav­nog eks­po­ni­ra­nja u kam­pa­nja­ma HDZ-a sli­je­de i dru­gi an­ga­žma­ni u svim seg­men­ti­ma druš­tva ko­ji su pod po­kro­vi­telj­stvom vlas­ti: od jav­nih po­du­ze­ća do jav­nih me­di­ja.

Na saj­mu pek­me­za i ra­ki­je

Iz ci­je­lo­ga ovog slu­ča­ja, ko­ji je ne­dvoj­be­no sa­mo ka­men­čić u mo­za­iku mno­go mrač­ni­je na­ci­onal­ne me­ga­afe­re, mo­gle bi pro­izi­ći dvi­je da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce. Pr­vo, on bi mo­gao po­tak­nu­ti, ako ne i okon­ča­ti, kraj ere pa­rad­nog do­mo­ljub­lja u Hr­vat­skoj. Svi ko­ji su uple­te­ni u ovu afe­ru go­di­na­ma su se pro­fi­li­ra­li i pro­da­va­li upra­vo kao pa­rad­ni do­mo­lju­bi. Sa­da kad su ras­krin­ka­ni mo­gli bi na­po­kon pos­ta­ti „us­tav­ni pa­tri­oti“ ko­ji ne pri­ma­ju ile­gal­ni no­vac, ured­no pri­jav­lju­ju svo­ja pri­ma­nja, na njih pla­ća­ju po­re­ze dr­ža­vi, po­štu­ju prav­ne i po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je, za­ko­ne i gra­đan­ske nor­me po­na­ša­nja i ta­ko „vo­le“ Hr­vat­sku. Dru­go, ci­je­li se slu­čaj ni­ka­ko ne mo­že odvo­ji­ti od po­li­tič­kog kon­tek­s­ta u ko­je­mu se zbio. A ri­ječ je o kam­pa­nja­ma Ja­dran­ke Ko­sor, HDZ-ove kan­di­dat­ki­nje na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2005. i par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2007. u pr­voj iz­bor­noj je­di­ni­ci u Za­gre­bu – u je­di­nim dvje­ma na­ci­onal­nim kam­pa­nja­ma HDZ-a vo­đe­ni­ma dok je Sa­na­der vla­dao stran­kom i dr­ža­vom, pa su upra­vo sto­ga one u ži­ži skan­da­la. U obje iz­bor­ne utr­ke Ko­sor je do­ži­vje­la po­raz, ali se vo­ljom Sa­na­de­ra ipak do­mo­gla naj­moć­ni­je­ga po­li­tič­kog po­lo­ža­ja u dr­ža­vi. Ni u jed­noj od tih kam­pa­nja ona, da­ka­ko, ni­šta ni­je vi­dje­la, ni­šta ni­je ču­la i ni­šta ni­je zna­la o de­se­ci­ma mi­li­ju­na ku­na ile­gal­nog nov­ca ko­ji je ulu­pan u njih. Ko­sor ne vi­di krup­ne stva­ri, ali je ra­zvi­la fi­ni osje­ćaj za de­ta­lje, pa se ne­dav­no oko­mi­la na tro­ško­ve dr­žav­nih ti­je­la na flo­mas­te­re u bo­ji i aro­ma­ti­zi­ra­nu vo­du. Ona ne vi­di ni ono što ra­di ovih da­na i mje­se­ci. Ne vi­di da je ofor­mi­la pu­tu­ju­ći mi­nis­tar­ski cir­kus ko­ji kr­sta­ri praz­nim gra­di­li­šti­ma, lo­kal­nim vo­do­cr­pi­li­šti­ma, stoč­nim iz­lož­ba­ma, vjer­skim pro­šte­nji­ma, pa­lu­ba­ma bro­do­va, voć­nja­ci­ma, saj­mo­vi­ma pek­me­za i ra­ki­je te vo­di iz­bor­nu kam­pa­nju HDZ-a nov­cem iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Kad ne­ma cr­no­ga, ima bi­je­lo­ga pro­ra­čun­skog nov­ca ko­ji se tro­ši na ne­po­šten i ne­pris­to­jan na­čin. Sva­ki taj na­vod­ni dr­žav­ni po­sjet ne­kom kra­ju, ko­ji pla­ća­ju svi po­rez­ni obvez­ni­ci, dak­le i pris­ta­še vlas­ti i pris­ta­še opo­zi­ci­je, Ko­sor ko­ris­ti da „dr­žav­nič­ki“ na­pad­ne opo­zi­ci­ju. Sve to ured­no pre­no­se jav­ni i pri­vat­ni me­di­ji pod krin­kom udo­vo­lja­va­nja jav­nom in­te­re­su. :: Van­na ne pje­va do­mo­ljub­ne pje­sme, ali se pro­fi­li­ra­la svo­jim „tvr­dim“ osob­nim i obi­telj­skim na­ci­onal­nim sta­ja­li­šti­ma Jav­nost, me­đu­tim, ne­ma ni­ka­kav in­te­res da vi­di Ko­sor na saj­mu pek­me­za i ra­ki­je. No me­di­ji ima­ju svo­je po­li­tič­ke i fi­nan­cij­ske in­te­re­se u to­me. Či­ne to dje­lo­mi­ce zbog po­li­tič­ke pris­tra­nos­ti, a dje­lo­mi­ce zbog pri­go­de da stvo­re još ka­kav pri­log iz žan­ra po­li­tič­ke zabave ko­ja je za­jam­če­na kad je ri­ječ o svad­lji­voj, čas­to­hlep­noj i vlas­to­hlep­noj hr­vat­skoj pre­mi­jer­ki. I dok stra­ši gra­đa­ne pu­za­ju­ćim do­la­skom „cr­ve­ne Hr­vat­ske“, sa­ma se ne že­li su­oči­ti s či­nje­ni­com da je bi­la jed­na od glav­nih pro­ta­go­nis­ti­ca „cr­ne Hr­vat­ske“, pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i pot­pred­sjed­ni­ca vla­da­ju­će stran­ke, u ko­joj je vla­dao ta­ko du­bok mrak da se u nje­mu mir­no kra­lo i „za­mra­či­va­lo“ sto­ti­ne mi­li­ju­na, a vje­ro­jat­no i mi­li­jar­di ku­na. Je­dan dio tog nov­ca upo­tri­jeb­ljen je upra­vo za po­li­tič­ku pro­mo­ci­ju Ja­dran­ke Ko­sor. Kad bi bi­la vje­ro­dos­to­jan bo­rac pro­tiv ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, Ko­sor bi se na­kon objav­lji­va­nja po­da­ta­ka o to­me ka­ko se sve us­pi­nja­la u po­li­ti­ci is­tog tre­na po­vuk­la iz nje. No ne­ma tu po­li­tič­kog sra­ma, kao što ga ni­je bi­lo ni kod Ive Sa­na­de­ra, nje­zi­na po­li­tič­kog men­to­ra, kad ju je na­kon pr­lja­ve kam­pa­nje za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re 2005. pro­gla­sio naj­us­pješ­ni­jom hr­vat­skom po­li­ti­čar­kom svih vre­me­na. Sve za Hr­vat­sku, Hr­vat­sku ni za što. Osim za no­vac i vlast.

RE­UTERS/PIXSELL

:: Ho­udek na sce­ni u stra­nač­kom dre­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.