Na­pad na Bli­zan­ce Hol­lywo­od u stvar­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Če­ti­ri da­na hr­vat­ske su te­le­vi­zi­je oda­va­le po­čast ame­rič­kim žr­tva­ma od 11. ruj­na 2001. Ta­ko je bi­lo i drug­dje u svi­je­tu gdje su Ame­ri­kan­ci nad­na­rav­na i svi­ma na­dre­đe­na bi­ća, pa je ono što se nji­ma do­ga­đa važ­ni­je od bi­lo če­ga što se do­ga­đa dru­gi­ma. Što su mi­li­ju­ni po­gi­nu­lih u ra­to­vi­ma što su ih iz­a­zva­li Ame­ri­kan­ci, mi­li­ju­ni po­mo­re­nih zbog nji­ho­vih naf­t­nih i inih in­te­re­sa – pre­ma 3000 stra­da­lih u na­pa­du na newyor­ške Bli­zan­ce!? Na­vod­no je taj do­ga­đaj pro­mi­je­nio Ame­ri­ku i svi­jet. Une­ko­li­ko i jest jer se nji­me pro­ši­rio strah ko­jim će SAD kao svjet­ski po­li­ca­jac lak­še dr­ža­ti čo­vje­čans­tvo po­kor­nim i pos­luš­nim. Ne baš ne­uvjer­lji­vi auto­ri tvr­de da je taj na­pad za­to i iz­re­ži­ran. Hol­lywo­od u fil­mu, Hol­lywo­od u stvar­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.