Oš­tri­ji kri­te­ri­ji upi­sa na fa­kul­te­te ne zna e po­vra­tak pri­jem­nih

U stra­hu da ne e ima­ti do­volj­no stu­de­na­ta, broj­ni fa­kul­te­ti od­lu ili su se za B ra­zi­nu dr­žav­ne ma­tu­re, ali nit­ko im ne bra­ni da po­dig­nu kri­te­rij

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - (i. kus­tu­ra)

Se­nat Za­gre­bač­kog sve­uči­li­šta tra­žit će po­di­za­nje kri­te­ri­ja za upis na fa­kul­te­te. Rad­na sku­pi­na za dr­žav­nu ma­tu­ru Sve­uči­li­šta uoči­la je da su mno­gi fa­kul­te­ti za upis tra­ži­li tek dr­žav­nu ma­tu­ru i iz­bor­ni pred­met po­lo­žen na B ra­zi­ni – naj­a­vio je i raz­log obraz­lo­žio rek­tor prof. Alek­sa Bje­liš. – Ta od­lu­ka je u re­du, sa­svim oprav­da­na, ali po­treb­no je re­ći da su kri­te­ri­je za upis do­no­si­li sa­mi fa­kul­te­ti, od­nos­no da im nit­ko ni­je dik­ti­rao ho­će li oni od svo­jih po­ten- ci­jal­nih stu­de­na­ta tra­ži­ti dr­žav­nu ma­tu­ru po­lo­že­nu na A ili B ra­zi­ni. A ve­ći­na se zbog stra­ha da će ih ma­tu­ran­ti za­obi­ći od­lu­či­la za B ra­zi­nu. Što se me­ne ti­če, mis­lim da B ra­zi­na is­pi­ta ni­je pri­hvat­lji­va ni na jed­nom sve­uči­liš­nom stu­di­ju, to bi mo­glo vri­je­di­ti za ve­le­uči­liš­ne stu­di­je. Ni za sva sve­uči­li­šta ne tre­ba pos­to­ja­ti is­ti kri­te­ri­ji za upis. Ako Za­greb ho­će bi­ti elit­no sve­uči­li­šte i ako fa­kul­te­ti že­le taj sta­tus, on­da tre­ba­ju po­oš­tri­ti kri­te­ri­je upi­sa – ko­men­ti­rao je

prof. dr. Ve­dran Mor­nar, biv­ši de­kan FER-a i član Po­vje­rens­tva za pro­ved­bu dr­žav­ne ma­tu­re. Da je pooštravanje kri­te­ri­ja za upis na fa­kul­tet naj­a­va po­vrat­ka pri­jem­nim is­pi­ti­ma sa Sve­uči­li­šta de­man­ti­ra­ju, a i Mor­nar tvr­di da bi oni bi­li neo­prav­da­ni. Prof. Mor­nar ka­že ka­ko ža­lo­poj­ke fa­kul­te­ta da su s dr­žav­nom ma­tu­rom do­bi­li lo­ši­je stu­den­te ne­go pri­je nje, na­pros­to ni­su toč­ne. Mor­nar dr­ži da bi i tes­to­vi in­te­li­gen­ci­je bi­li ne­po­treb­ni kad bi se i na pri­mje­ri­ce Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu tra­ži­la ma­te­ma­ti­ka na A ra­zi­ni, pa mu je tim vi­še ne­pri­hvat­lji­vo da čak ne­ki teh­nič­ki fa­kul­te­ti tra­že ma­te­ma­ti­ku B ra­zi­ne, ili druk­či­je re­če­no, zna­nje gra­di­va iz os­nov­ne ško­le. I iz Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja is­ti­ču da Sve­uči­li­šta auto­nom­no odre­đu­ju sve kri­te­ri­je upi­sa svo­jih stu­de­na­ta, uklju­ču­ju­ći pred­me­te i ra­zi­ne is­pi­ta dr­žav­ne ma­tu­re po­treb­nih za upis na po­je­di­ni stu­dij­ski pro­gram. Sva­ki fa­kul­tet ko­ji sma­tra da ne­ki od tih kri­te­ri­ja tre­ba pro­mi­je­ni­ti, mo­že – uz su­glas­nost Se­na­ta ma­tič­nog sve­uči­li­šta – to i uči­ni­ti.’

ju van štra ti poo ul­te O fak a ju erij uču krit odl o mn ono aut

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.