Sr­p­ski ma­li­na­ri pri­dru­žit e se Gay pa­ra­di u Be­ogra­du

Ne­za­do­volj­ni vlaš u, prav­du e po­tra­ži­ti s ho­mo­sek­su­al­ci­ma Sr­bi­ja je od proš­le go­di­ne naj­ve i svjet­ski iz­voz­nik ma­li­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - (N. Vla­šić / VLM)

Kad je u pi­ta­nju in­te­res, pa ma­kar i ne bio sa­svim za­jed­nič­ki, mo­že se pri­je­ći pre­ko mno­go če­ga pa i tu­đeg sek­su­al­nog opre­dje­lje­nja. Da je ta­ko do­ka­zu­ju sr­p­ski ma­li­na­ri ko­ji su se, u ne­mo­ći da svo­ju vla­du na­tje­ra­ju da po­vi­si ot­kup­nu ci­je­nu nji­ho­va pro­izvo­da, od­lu­či­li pri­dru­ži­ti be­ograd­skom Gay Pri­deu 2. lis­to­pa­da. “Sma­tra­mo da je je­di­no uz so­li­dar­nu po­dr­šku i ra­zu­mi­je­va­nje mo­gu­će uči­ni­ti ko­rak na­pri­jed ka druš­tvu ko­je će bi­ti do­bro za sve gra­đa­ne”, upu­ti­li su ma­li­na­ri­ma po­ru­ku do­bro­doš­li­ce or­ga­ni­za­to­ri Pa­ra­de po­no­sa, ra­ču­na­ju­ći na to ka­ko je­di­no vi­ši ži­vot­ni stan­dard “mo­že sma­nji­ti ten­zi­je unu­tar druš­tva i ne­tr­pe­lji­vost pre­ma ra­nji­vim gru­pa­ma kao što je to LGBT po­pu­la­ci­ja.” Sr­p­ski su ma­li­na­ri po­sva­đa­ni s vlaš­ću još od sre­di­ne lje­ta, a ni­su us­pje­li ni nji­ho­vi ovo­tjed­ni pre­go­vo­ri. Po­čet­kom ko­lo­vo­za pro­izvo­đa­či ma­li­na kre­nu­li su s ti­su­ću trak­to­ra put Be­ogra­da na­mje­ra­va­ju­ći mir­no pro­s­vje­do­va­ti, ali ka­ko im se na pu­tu iz mjes­ta Arilj is­pri­je­či­la po­li­ci­ja, iz­bio je me­tež i sve­op­ća tuč­nja­va u ko­joj je je­dan po­li­ca­jac oz­li­je­đen. Sr­bi­ja je naj­ve­ći svjet­ski iz­voz­nik ma­li­na. La­ni je na svjet­sko tr­ži­šte lan­si­ra­la 63.000 to­na tog vo­ća i za­ra­di­la 200 mi­li­ju­na do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.