Tek­sa­ški gu­ver­ner u pred­sjed­ni ku utr­ku sa 234 smak­nu a

Ni­kad ni­sam lo­še spa­vao zbog bri­ge je li mo­žda po­gub­ljen net­ko ne­vin. Ame­ri­kan­ci ra­zu­mi­ju što je prav­da, ka­že Rick Per­ry

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Drustvo -

Rick Per­ry, mo­gu­ći kan­di­dat re­pu­bli­ka­na­ca na ame­rič­kim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma za 14 mje­se­ci, po­no­vo je pod po­ve­ća­lom zbog od­no­sa pre­ma smrt­noj kaz­ni. U osam da­na u Tek­sa­su smrt­na kaz­na tre­ba bi­ti iz­vr­še­na nad če­tvo­ri­com mu­ška­ra­ca, što je ve­li­ki broj čak i za tu ame­rič­ku dr­ža­vu u ko­joj je za Per­ryje­va gu­ver­ner­skog man­da­ta od 2000. go­di­ne vlast po­gu­bi­la 234 kaž­nje­ni­ka. Dvo­ji­ca me­đu oni­ma ko­ji sad če­ka­ju smr­to­nos­nu injek­ci­ju upala su u oči jav­nos­ti, jer u nji­ho­vim slu­ča­je­vi­ma ima spor­nih ele­me­na­ta. ‘Me­đu crn­ci­ma je vi­ša sto­pa na­sil­nič­kog po­na- ša­nja’ objas­nio je psi­ho­log po­rot­ni­ci­ma pri­je iz­ri­ca­nja pre­su­de jed­nom od njih, a is­tu je te­zu zas­tu­pao i tu­ži­telj. Dru­gi je pak osu­đen za dvos­tru­ko uboj­stvo, ali nje­gov na­vod­ni su­po­či­ni­telj priz­nao je da je po­vu­kao oki­dač, no ni to priz­na­nje mu za­sad ni­je iz­mi­je­ni­lo sud­bi­nu. ‘Ni­kad ni­sam lo­še spa­vao zbog bri­ge da je mo­žda po­gub­ljen net­ko ne­vin’ iz­ja­vio je na ne­dav­noj re­pu­bli­kan­skoj jav­noj de­ba­ti i do­ži­vio ova­ci­je stra­nač­kih dru­go­va. ‘Ame­ri­kan­ci ra­zu­mi­ju što je prav­da’ ko­men­ti­rao je 61-go­diš­nji li­der 25-mi­li­jun­skog Tek­sa­sa to­pao do­ček pu­bli­ke. (S. Pe­ri­ca)

rye v Per Na tit ne ape jna bro ču jau utje jen ubl u pog sas Tek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.