Me­ga­elek­tra­na na vje­tar i vo­du spa­ša­va Ja­pan

Naj­bo­ga­ti­ji Ja­pa­nac ima plan ka­ko iz­vu i zem­lju iz ener­get­ske kri­ze

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Ekonomija -

Ma­sayo­shi Son, os­ni­vač Sof­t­ban­ka i vlas­nik tre­ćeg ja­pan­skog mo­bil­nog ope­ra­to­ra, naj­bo­ga­ti­ji je Ja­pa­nac ko­ji sa­da ima plan za iz­vla­če­nje svo­je zem­lje iz ener­get­ske kri­ze u ko­ju je upala na­kon ka­tas­tro­fe u nuk­le­ar­noj elek­tra­ni Fu­ku­shi­ma. Nje­go­va je na­mje­ra sa­gra­di­ti go­le­mi sus­tav ko­ji će se za pro­izvod­nju stru­je ko­ris­ti­ti vje­trom i ge­oter­mal­nom ener­gi­jom i pot­pu­no od­ba­ci­ti onu nuk­le­ar­nu. Os­tva­ri li se plan, Ja­pan bi do 2030. ve­ći­nu stru­je mo­gao pro­izvo­di­ti iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra. Son je u tu svr­hu os­no­vao zak­la­du na­zva­nu “Su­per­mre­ža”, a za os­tva­re­nje pro­jek­ta po­treb­no mu je 26 mi­li­jar­da do­la­ra. Već je ulo­žio 13 mi­li­ju­na do­la­ra vlas­ti­ta nov­ca u mre­žu ko­ja uklju­ču­je vje­tro­elek­tra­ne u more ko­je se pro­te­žu na pros­to­ru od 2000 ki­lo­me­ta­ra. – Sna­ga vje­tra ima vr­lo ve­li­ke mo­guć­nos­ti i mo­ra­mo je is­ko­ris­ti­ti. Moj će nam plan omo­gu­ći­ti da uga­si­mo ve­ći­nu nuk­le­ar­nih elek­tra­na ko­je pred­stav­lja­ju opas­nost ka­ko za na­šu, ta­ko i za su­sjed­ne zem­lje – re­kao je Ma­sayo­shi Son u služ­be­noj iz­ja­vi. Ja­pan­ski biz­ni­smen obe­ćao je da će ve­ći­nu sred­sta­va osi­gu­ra­ti Sof­t­bank, a inves­ti­to­re će po­ku­ša­ti pro­na­ći i iz­van Ja­pa­na jer je pro­jekt od ključ­ne važ­nos­ti i za dru­ge zem­lje, ko­je bi ga mo­gle is­ko­ris­ti­ti. Pre­ma pro­cje­na­ma struč­nja­ka, za re­ali­za­ci­ju ova­ko ve­li­kog pro­jek­ta Ja­pan tre­ba ins­ta­li­ra­ti ne­ko­li­ko ti­su­ća vje­tro­tur­bi­na i so­lar­nih pa­ne­la na go­to­vo sva­kom mjes­tu gdje je to mo­gu­će. (abe/VLM)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.