LO­ŠI KO­LES­TE­ROL NI­JE JE­DI­NI OPA­SAN

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Znanost - :::: DI­ANA GLA­VI­NA

Pre­ma no­vim smjer­ni­ca­ma li­je­če­nja po­re­me­ća­ja mas­no­ća u kr­vi, li­ječ­nik bi pr­vo svom pa­ci­jen­tu – uz po­moć spe­ci­fič­nih ta­bli­ca – tre­bao iz­ra­ču­na­ti ukup­ni ri­zik za obo­li­je­va­nje od kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti te za­tim us­ta­no­vi­ti ko­li­ka mu je ra­zi­na LDL ko­les­te­ro­la ili tzv. lo­šeg ate­ro­ge­nog ko­les­te­ro­la u kr­vi. O od­no­su iz­me­đu kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka i vri­jed­nos­ti LDL-a ovi­sit će tre­ba li i ka­ko li­je­či­ti pa­ci­jen­ta, je li do­volj­no in­zis­ti­ra­ti sa­mo na tzv. zdra­vom na­či­nu ži­vo­ta, ko­ji uklju­ču­je zdra­vu pre­hra­nu i tje­lo­vjež­bu, ili su pa­ci­jen­tu po­treb­ni i li­je­ko­vi. – Pr­vi put u po­vi­jes­ti me­di­ci­na ima struč­ne smjer­ni­ce de­fi­ni­ra­ne is­klju­či­vo za li­je­če­nje dis­li­pi­de­mi­je. Do sa­da su one bi­le dio za­jed­nič­kih smjer­ni­ca pre­ven­ci­je kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti – ka­že nam aka­de­mik Želj­ko Reiner. Kao is­tak­nu­ti struč­njak za dis­li­pi­de­mi­je, Reiner je bio na če­lu me­đu­na­rod­ne rad­ne sku­pi­ne od 17 li­ječ­ni­ka ko­ju je for­mi­ra­lo Europ­sko kar­di­olo­ško druš­tvo i Europ­sko druš­tvo za ate­ro­s­kle­ro­zu. Oni su iz­ra­di­li struč­ne smjer­ni­ce ko­je su, iz­dva­ja aka­de­mik Reiner, proš­le re­cen­zi­ju se­dam­de­se­tak struč­nja­ka. Na­po­kon, na­kon dvi­je go­di­ne ra­da, uz ve­li­ku me­dij­sku po­zor­nost, pri­hva­će­ne su pot­kraj ko­lo­vo­za na Eu­rop­skom kar­di­olo­škom kon­gre­su u Pa­ri­zu ko­ji je sa 33.000 su­di­oni­ka bio naj­ve­ći svjet­ski me­di­cin­ski skup u po­vi­jes­ti. – Ra­zi­na ukup­nog ko­les­te­ro­la u kr­vi do sa­da je naj­češ­će bio te­melj li­je­če­nja, ali i ključ­na za pro­cje­nu kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka ko­ji se u do­sa­daš­njim op­ćim smjer­ni­ca­ma di­je­lio sa­mo u dvi­je ka­te­go­ri­je – ve­li­ki i ma­li ri­zik. Naj­češ­će, me­di­cin­ski je pris­tup bio ta­kav da pa­ci­jen­ti u sku­pi­ni ve­li­kog ri­zi­ka tre­ba­ju od­mah na me­di­ka­men­toz­nu te­ra­pi­ju, dok se oni­ma s ma­lim ri­zi­kom ni­je pri­da­va­la oso­bi­ta me­di­cin­ska po­zor­nost. U no­vim smjer­ni­ca­ma uku­pan ko­les­te­rol tek je je­dan ele­ment ko­ji se ko­ris­ti za iz­ra­čun ukup­nog kar­di­ova­sku­lar­nog ri­zi­ka jer su tu i krv­ni tlak, pu­še­nje, dob i spol te ra­zi­na za­štit­nog HDL ko­les­te­ro­la – go­vo­ri aka­de­mik Reiner. Na­gla­ša­va da ni­šta ni­je uči­nje­no pro­izvolj­no te da su no­ve smjer­ni­ce pro­iziš­le na te­me­lju no­vih ve­li­kih epi­de­mi­olo­ških stu­di­ja i is­tra­ži­va­nja na oko 200.000 pa­ci­jen- ta. Ta­ko je, me­đu os­ta­lim, kar­di­ova­sku­lar­ni ri­zik po­di­je­ljen na če­ti­ri stup­nja: vr­lo vi­so­ki ri­zik, vi­so­ki ri­zik, umje­re­ni i ma­li ri­zik. Pri­mje­ri­ce, vr­lo vi­so­ki ri­zik no­se pa­ci­jen­ti s do­ka­za­nom kar­di­ova­sku­lar­nom bo­les­ti, pa­ci­jen­ti s di­ja­be­te­som te pa­ci­jen­ti s kro­nič­nim za­ta­je­njem bu­bre­ga. Bo­les­ni­ci u sku­pi­ni vi­so­kog ri­zi­ka ima­ju ja­ko iz­ra­žen ne­ki od čim­be­ni­ka ri­zi­ka, pri­mje­ri­ce obi­telj­sko op­te­re­će­nje dis­li­pi­de­mi­je ili vi­so­ki tlak. U sku­pi­nu umje­re­nog ri­zi­ka spa­da­ju oso­be či­ji je član obi­te­lji u mla­đoj do­bi obo­lio ili umro od bo­les­ti sr­ca i krv­nih ži­la, lju­di s ab­do­mi­nal­nim ti­pom deb­lji­ne, oni s po­re­me­će­nim mas­no­ća­ma. Na­po­kon, ma­li ri­zik no­se ne­pu­ša­či, lju­di ko­ji ne­ma­ju po­re­me­ćaj mas­no-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.