Li­kov­ni Ma­trix tra­ga za sre om

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Fan­tas­ti­čan svi­jet u ko­jem se in­tim­no i ono na­uče­no, dak­le kul­tur­no, po­ve­zu­je u iz­nim­no dojm­lji­vu cje­li­nu do­la­zi pred nas iz­lož­bom “Bi­lo gdje iz­van ovog svi­je­ta” Alek­san­dra Be­zi­no­vi­ća, upra­vo otvo­re­nom u Ga­le­ri­ji Ka­ras, a na­zva­nom pre­ma Ba­ude­la­ire­ovoj po­emi. Za­što Ba­ude­la­ire? – Tu pjes­nik ras­prav­lja sa svo­jom du­šom o mjes­tu na svi­je­tu na ko­jem bi du­ša bi­la sret­na – ka­že Be­zi­no­vić za Ve­čer­nji list, na­po­mi­nju­ći ka­ko su da­nas li­ječ­ni­ci, ban­ka­ri ili far­ma­ce­uti oni s ko­ji­ma se ras­prav­lja o to­me, što sva­ka­ko ni­je pjes­nič­ki ni ima­gi­na­tiv­no! A Be­zi­no­vi­će­va ima­gi­na­ci­ja go­vo­ri nam ka­ko čo­vjek mis­li da bi bio sret­ni­ji neg­dje drug­dje. – Za­to su sve te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.