Ka­ko la­ga­ti svi­je­tu i ka­ko nam la­žu, a da to i ne zna­mo

G. Beck: Over­ton­ski pro­zo­ri

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Glenn Beck autor je ko­jeg obič­no po­ve­zu­je­mo s te­ori­ja­ma za­vje­re, ma­nje ili vi­še – obič­no ma­nje, ute­me­lje­ni­ma. No, Beck je na­pi­sao ro­man ko­ji se ja­ko br­zo po­peo na rang-lis­ta­ma naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga naj­u­gled­ni­jih ča­so­pi­sa. U ro­ma­nu po­ku­ša­va pro­da­ti sve te­ze ko­je je pro­da­vao i u pret­hod­nim knji­ga­ma, ali to ovaj put či­ni na pri­mam­lji­vi­ji na­čin. Over­ton­ski pro­zo­ri su knji­ga o la­ži i o to­me ka­ko nam laž pos­ta­je pri­hvat­lji­va sa­mo za­to jer su ne­ki lju­di za­in­te­re­si­ra­ni da laž pos­ta­ne is­ti­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.