Po Ta­di­ću hr­vat­ski smo pro­go­vo­ri­li tek ne­dav­no

Na su­sre­tu pred­stav­ni­ka bal­kan­skih Pen-ova ko­ji je već na­zvan po­vi­jes­nim do­go­vo­re­no je po­kre­ta­nje za­jed­nič­ke bi­bli­ote­ke sa za­jed­nič­kim pri­je­vo­di­ma i još bo­lja su­rad­nja Pi­še: De­nis Derk

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Kultura -

Mi na pros­to­ru Bal­ka­na ne­ma­mo obi­čaj da se ro­di­mo, ži­vi­mo i umre­mo u is­toj zem­lji, a ipak se na ovom po­dru­čju ra­đa­la eu­rop­ska kul­tu­ra i ci­vi­li­za­ci­ja. Ipak, mi ne­ma­mo obi­čaj ni­ti pro­go­vo­ri­ti is­tim je­zi­kom i okon­ča­ti is­tim tim je­zi­kom. Ži­vi­mo u raz­li­či­tim zem­lja­ma, ko­je su nas­ta­le iz na­ma za­jed­nič­ke do­mo­vi­ne, u me­đu­vre­me­nu smo po­če­li go­vo­ri­ti ne sa­mo sr­p­sko­hr­vat­skim ne­go i boš­njač­kim i cr­no­gor­skim je­zi­kom. I sva­ki od tih je­zi­ka ima pra­vo na svo­je pos­to­ja­nje, i sva­ki od tih iden­ti­te­ta ima pra­vo po­t­vr­đi­va­nja. Ta­ko je s po­zi­ci­je ne­kak­vog glav­nog pred­sjed­ni­ka re­gi­je ko­ji je­di­ni ima pra­vo von oben go­vo­ri­ti uime “za­jed­nič­ke do­mo­vi­ne” zbo­rio sr­p­ski pred­sjed­nik Bo­ris Ta­dić na otva­ra­nju 77. me­đu­na­rod­nog kon­gre­sa PEN-a u Be­ogra­du. Kon­gres je oku­pio dvi­je sto­ti­ne pe­no­va­ca iz ci­je­log svi­je­ta, naj­av­lji­vao se i do­la­zak ta­li­jan­skog no­be­lov­ca Da­ri­ja Foa, ali i Cla­udi­ja Ma­gri­sa, Ane Blan­di­ane, Dra­ge Jan­ča­ra, Da­vi­da Gro­s­sma­na... Gos­to­lju­bi­vi do­ma­ći­ni odve­li su

Ko­lum­nist Ve­čer­njeg lis­ta i knji­žev­ni ured­nik se­ci­ra druš­tve­nu zbi­lju po­ku­ša­va­ju­ći je

ba­rem ma­lo kul­ti­vi­ra­ti

svo­je broj­ne gos­te i na po­pu­lar­ni mju­zikl “Ko to ta­mo pe­va”, or­ga­ni­zi­ra­li im su­sre­te s pu­bli­kom, či­ta­lo se s ka­za­liš­nih te­ra­sa i po raz­ba­ru­še­nim ka­fi­ći­ma, ovih je da­na u Be­ogra­du otvo­ren i Bitef, pa kul­tur­nih do­ga­đa­ja ne manj­ka. Svo­ju je spo­men-plo­ču ovih da­na do­bio i ko­mu­nis­tič­ki pr­vak, a on­da i di­si­dent svjet­ske sla­ve Mi­lo­van Đi­las, a oka­dio ju je go­vo­rom i Ma­ti­ja Beć­ko­vić, aka­de­mik i naj­ve­ći sr­p­ski će­ra­telj ko­ji je re­kao da ni­ti je­dan sr­p­ski pi­sac od Sv. Sa­ve do da­nas ni­je ro­bi­jao zbog ono­ga što je pi­sao ko­li­ko Đi­las. Su­sret su odr­ža­li i pred­stav­ni­ci bal­kan­skih PEN-ova, ko­ji je ja­ko po­hva­lio i ak­tu­al­ni vo­đa svjet­skog PEN-a John Ral­s­ton Sa­ul jer su se pe­nov­ci iz re­gi­je o ko­joj je ta­ko ci­nič­no i kva­zi­du­ho­vi­to zbo­rio srp- ski pred­sjed­nik Ta­dić do­go­vo­ri­li o po­kre­ta­nju za­jed­nič­ke bi­bli­ote­ke, za­jed­nič­kih pri­je­vo­da, za­maš­ni­joj i još bli­žoj su­rad­nji... Su­sret čel­ni­ka bal­kan­skih PEN-ova (a gdje li je sa­mo nes­ta­la ona ide­ja o odr­ža­va­nju svjet­skog kon­gre­sa PEN-a ko­ji bi za­jed­no or­ga­ni­zi­ra­li aus­trij­ski i hr­vat­ski PEN, a ko­ji bi, valj­da, imao i ne­ki sred­njo­europ­ski, a ne bal­kan­ski kon­tekst?) već je pro­gla­šen po­vi­jes­nim. Ta­ko is­pa­da da je ci­je­lo svjet­sko pe­nov­sko okup­lja­nje u gra­du na uš­ću Sa­ve u Du­nav or­ga­ni­zi­ra­no sa­mo ra­di tog bal­kan­skog su­sre­ti­šta, na­kon ko­jeg će­mo bi­ti bo­ga­ti­ji za no­vu bal­kan­sku bi­bli­ote­ku i no­ve bal­kan­ske pri­je­vo­de. Ko­ji će, po Ta­di­će­vu po­uč­ku, valj­da zdru­ži­ti sr­p­sko­hr­vat­ski, boš­njač­ki i cr­no­gor­ski jezik, ko­ji­ma smo, pre­ma sr­p­skom po­li­ti­ča­ru, po­če­li go­vo­ri­ti tek od­ne­dav­no, valj­da od tre­nut­ka ka­da nam se ras­pa­la za­jed­nič­ka do­mo­vi­na. Bi­lo bi za­nim­lji­vo zna­ti je­su li svjet­ski pe­nov­ci u Be­ogra­du mo­žda go­vo­ri­li i o okol­nos­ti­ma tog ras­pa­da za­jed­nič­ke do­mo­vi­ne zbog ko­jeg smo u me­đu­vre­me­nu po­če­li go­vo­ri­ti sr­p­sko­hr­vat­skim, ali i boš­njač­kim i cr­no­gor­skim je­zi­kom. Još bi za­nim­lji­vi­je bi­lo saz­na­ti je li ma­đar­ski pi­sac i po­čas­ni pred­sjed­nik Me­đu­na­rod­nog PEN-a Györ­gy Kon­rád (či­ji je sko­ri do­la­zak u Za­greb je­dan čel­nik HRT-a na­zvao do­la­skom poz­na­tog ma­đar­skog no­be­lov­ca!?), ko­ji je pred­sje­dao PEN-om za onog poz­na­tog svjet­skog kon­gre­sa na Hva­ru i Du­brov­ni­ku iz 1993. go­di­ne, go­vo­rio i o svo­jim ta­daš­njim po­le­mi­ka­ma s Ala­inom Fin­ki­el­kra­utom i Vla­dom Go­tov­cem. Na tom je he­do­nis­tič­kom kon­gre­su, ko­ji je sr­p­ska i cr­no­gor­ska agre­si­ja iz­mjes­ti­la iz Du­brov­ni­ka u Hvar pa se u Du­brov­nik iš­lo sa­mo na đi­tu, Kon­ráda jed­na maj­ka u cr­ni­ni za­mo­li­la da in­ter­ve­ni­ra kod svog pri­ja­te­lja Do­bri­ce Ćo­si­ća ka­ko bi spa­sio majčina si­na za­rob­lje­nog u bor­ba­ma u is­toč­noj Hr­vat­skoj. Sin je bra­nio do­mo­vi­nu, maj­ka je bra­ni­la si­na, a me­ni ni­je poz­na­to je li Kon­rádo­va in­ter­ven­ci­ja kod pred­sjed­ni­ka Ćo­si­ća uro­di­la plo­dom, ali ni je li se Kon­rád uop­će obra­tio Ćo­si­ću. Jer poz­na­to je da se PEN ne ba­vi po­li­ti­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.