MI­RAN­DO MR­SIć

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik - / oso­ba tjed­na / Lju­bi­ca Ga­ta­rić

ima injek­ci­ju za ra­to­bor­ne sin­di­kal­ce, ali ni on ne­ma li­jek za re­kor­dan rast bro­ja ne­za­pos­le­nih Sin­di­ka­ti jav­nog sek­to­ra naj­ma­nje će se slo­ži­ti s pri­go­vo­rom na ra­čun Vla­de da pla­će ni­je sta­vi­la pod kon­tro­lu te da im je ve­ći dio ove go­di­ne oti­šao u vje­tar. U ci­je­los­ti, sin­di­ka­ti iz 2012. iz­la­ze sla­bi­ji ne­go što su u nju uš­li. U in­dus­tri­ji je do­dat­no iz­gub­lje­no na de­set­ke ti­su­ća rad­nih mjes­ta, a ne­za­pos­le­nost se vra­ti­la na re­kord­ne ra­zi­ne. Jav­ni je sek­tor sa­ču­vao rad­na mjes­ta i glav­ni­nu pri­ma­nja, ali mi­nis­tar Mr­sić iz­ma­kao je sin­di­ka­ti­ma te­pih is­pod no­gu. Pro­mi­je­nje­nim pra­vi­li­ma o re­pre­zen­ta­tiv­nos­ti sma­njen je utje­caj ma­njin­skih sin­di­ka­ta na pre­go­vo­re, a ot­klo­nje­na je i mo­guć­nost da ne­ki od sin­di­ka­ta blo­ki­ra­ju do­go­vor ako je ve­ći­na za nje­ga. Prem­da ga ni­su svi pot­pi­sa­li, ovaj tje­dan pot­pi­sa­ni te­melj­ni ko­lek­tiv­ni ugo­vor, na pri­mjer, od­no­sit će se na sve jav­ne služ­be. Mi­nis­tar za­du­žen za sin­di­ka­te pro­gu­rao je i odred­bu ko­ja je sta­vi­la iz­van sna­ge ko­lek­tiv­ne ugo­vo­re ko­ji su pres­ta­li vri­je­di­ti, što je u vječ­nom od­mje­ra­va­nju sna­ga iz­me­đu is­kus­ni­jih sin­di­ka­la­ca i ne­si­gur­nih mi­nis­ta­ra do­bi­tak za pos­lo­dav­ce. Taj do­bi­tak Vla­da ni­je us­pje­la fi­nan­cij­ski is­ko­ris­ti­ti ove go­di­ne, no idu­će si­gur­no ho­će. Mi­nis­tar Mr­sić mo­ći će za se­be re­ći da je u vječ­nom sporu iz­me­đu pred­stav­ni­ka ra­da i ka­pi­ta­la os­tao ne­utral­ni ar­bi­tar tek kad odra­di tre­će obe­ća­nje – pri­si­li pos­lo­dav­ce da u pre­go­vo­re ula­ze bez fi­ge u dže­pu i pla­će re­gu­li­ra­ju ugo­vo­ri­ma, a ne pra­vil­ni­ci­ma o ra­du. Injek­ci­ja ko­jom je pa­ci­fi­ci­rao ra­to­bor­ne sin­di­kal­ce ne smi­je se pre­tvo­ri­ti u otrov za za­pos­le­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.