os­lo­bo­dio pr­ve op­tu­že­ni­ke za fi­nu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Za­gre­bač­ki su­dac Zdrav­ko Ma­je­ro­vić do­bi­va po­hva­le na­kon što je dru­go sud­sko vi­je­će na če­lu s Re­na­tom Mi­li­če­vić osu­di­lo 9 pljač­ka­ša Fi­ne na sto­ti­njak go­di­na za­tvo­ra. Na­ime, Ma­je­ro­vić je bio taj ko­ji je, una­toč at­mo­sfe­ri lin­ča na­kon pljač­ke s dva ubi­je­na za­šti­ta­ra, os­lo­bo­dio pr­vu gru­pu op­tu­že­ni­ka, jer ni­je bi­lo do­ka­za. Na kra­ju, se­dam go­di­na na­kon kr­va­ve pljač­ke, osu­đe­na je, za­sad ne­pra­vo­moć­no, po­sve dru­ga gru­pa kri­mi­na­la­ca ko­ji su ne­sme­ta­no ope­ri­ra­li če­ti­ri go­di­ne, od 2004. do 200I. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.