JA­NEZ JAN­ŠA

Slo­ven­ci Su te­ško pre­dvid­lji­vi, čak i ve­li­ke Stran­ke u ča­Su do­ži­ve bro­do­lom

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Ot­kri­će da ni pre­mi­jer Ja­nez Jan­ša ni nje­gov lju­ti po­li­tič­ki pro­tiv­nik Zo­ran Jan­ko­vić, za raz­li­ku od svih dru­gih še­fo­va stra­na­ka, ne­ma­ju po­kri­će za dio svo­je imo­vi­ne po­tak­nu­lo je i u Slo­ve­ni­ji oče­ki­va­nja da će de­že­la do­bi­ti svog Sa­na­de­ra u za­tvo­ru. Zem­lje biv­še Ju­gos­la­vi­je, ma ko­li­ko se po­ku­ša­va­le odvo­ji­ti jed­na od dru­ge i od proš­los­ti, i da­lje pre­vi­še na­li­ku­ju jed­na na dru­gu, jer i u Sr­bi­ji če­ka­ju tko će - na­kon uhi­će­nja naj­poz­na­ti­jeg i vje­ro­jat­no naj­bo­ga­ti­jeg Sr­bi­na, Mi­ros­la­va Mi­ško­vi­ća - bi­ti slje­de­ći u pri­tvo­ru, s lis­te sum­nji­vih za 24 pri­va­ti­za­ci­je ko­je mo­ra­ju raš­čis­ti­ti kao do­ma­ću za­da­ću za Eu­rop­sku uni­ju. Ja­nez Jan­ša već je pred su­dom zbog afe­re Pa­tria, no to ni­je sme­ta­lo Slo­ven­ci­ma da mu ipak da­ju pri­lič­nu pot­po­ru na iz­bo­ri­ma, Jan­šin SDS ima 26 zas­tup­ni­ka, sa­mo dva ma­nje od iz­bor­nog po­bjed­ni­ka Jan­ko­vi­ća. I tu smo kod ključ­nog pi­ta­nja za Slo­ven­ce, jer dvi­je naj­po­pu­lar­ni­je oso­be u po­li­ti­ci, pred­stav­ni­ci dvi­ju su­prot­stav­lje­nih op­ci­ja, pos­ta­le su ja­ko upit­ne, a no­vog li­de­ra ne­ma na vi­di­ku za pri­je­vre­me­ne iz­bo­re ko­ji bi mo­gli bi­ti naj­e­sen. Tu su, za­sad, sa­mo Gre­gor Vi­rant, li­der stran­ke ko­ju je sam os­no­vao uoči proš­lih iz­bo­ra, pred­stav­nik umje­re­ne des­ni­ce te na li­je­voj stra­ni spek­tra Igor Luk­šič, no­vi vo­đa So­ci­jal­nih de­mo­kra­ta, stran­ke ko­ja je spa­la na de­set od 90 mjes­ta u Dr­žav­nom zbo­ru. No, Slo­ven­ci su te­ško pre­dvid­lji­vi, čak i ve­li­ke stran­ke u ča­su do­ži­ve bro­do­lom, ne­ma­ju ve­li­ke po­uz­da­ne jez­gre po­dr­ške kao ve­li­ke stran­ke u Hr­vat­skoj, pa je ta­mo uvi­jek mo­gu­će ne­ko iz­ne­na­đe­nje, što u nas još od vre­me­na već za­bo­rav­lje­nog Bo­ri­sa Mik­ši­ća sla­bo us­pi­je­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.