“Cle­an start” bez čis­tog ra­ču­na

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de Ne­ven Mi­mi­ca i Bran­ko Gr­čić na se­be su pre­uze­li po­sao pred­stav­lja­nja re­zul­ta­ta ana­li­ze sta­nja ko­je je vla­da za­tek­la na­kon HDZ-a. Is­pos­ta­vi­lo se da ni na­kon vi­še­mje­seč­nog češ­lja­nja ipak ne­ma­mo “Cle­an start”, jer ra­čun još ni­je čist - ukup­ni du­go­vi ko­je je dr­ža­va i nje­zi­na po­du­ze­ća na­pra­vi­la za proš­le vla­de ni sad ni­su poz­na­ti. Na­kon to­li­kog tru­da, naj­a­va i no­va­ca, ni ova­ko za­kaš­nje­lo ve­li­ko čiš­će­nje ni­je us­pje­lo. Po­ma­lo pod­sje­ća na po­pis sta­nov­niš­tva ko­ji je to­li­ko za­kas­nio i još ni­je dao od­go­vo­re na mno­ga pi­ta­nja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.