obe­lix bi još mo­gao u red u puč­koj ku­hi­nji

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Fran­cu­ski je glu­mac svo­jim obi­la­skom svi­je­ta ka­ko bi uma­kao po­rez­ni­ci­ma u do­mo­vi­ni pre­vr­šio sva­ku mje­ru. Ne sa­mo što bje­ži iz do­mo­vi­ne u kri­zi ka­ko bi sa­krio svo­je mi­li­ju­ne, ne­go je bez pres­tan­ka pred ka­me­ra­ma kao da je kan­di­dat za oso­bu sto­lje­ća. Ugro­že­nom bo­ga­tu­nu u po­moć je pris­ti­gao ru­ski pred­sjed­nik Pu­tin, po­nu­di­la se i Cr­na Go­ra, u Ru­si­ji mu je po­nu­đen i bes­pla­tan smje­štaj... Pre­os­ta­je da glu­mac sla­van i po ulo­zi krup­no­ga Obe­lixa još sta­ne u red is­pred ne­ke od puč­kih ku­hi­nja, a ka­ko je kre­nu­lo, i to će mu po­nu­di­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.