do­bra igra pod na­pa­dom iz za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Uvodnik -

Iz­a­zov iz Za­gre­ba Ni­no Is­tar­ski i da­lje ja­ko do­bro ko­ris­ti za opo­ra­vak stran­ke i za ob­no­vu lju­ba­vi iz­me­đu Is­tre i IDS-a, za­nim­lji­vi­jom za obje stra­ne ot­ka­ko je za­pri­je­ti­la opas­nost od ula­ska tre­ćeg SDP-a i Da­mi­ra Ka­ji­na. Ele­gant­no se či­ni i rješenje ko­je je po­nu­dio za op­s­ta­nak ko­ali­ci­je u vla­di, vi­še ne­će u Za­greb ne­go je za čas­ni­ka za ve­zu ime­no­vao je Bo­ri­sa Mi­le­ti­ća, pul­skog gra­do­na­čel­ni­ka. Ko­ali­ci­ja ta­ko mo­že op­s­ta­ti, a da Ja­kov­čić ne mo­ra kon­tak­ti­ra­ti s ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma u Za­gre­bu ko­ji su mu obja­vi­li rat u Is­tri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.