Bandić eks­pe­ri­men­ti­ra s mi­nis­tri­com, ona sa ško­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - News - (La­na Ko­va­če­vić)

– Ona jad­na ni­šta ne ra­zu­mi­je – uvre­dom je Milan Bandić “po­čas­tio” mi­nis­tri­cu obra­zo­va­nja Bla­žen­ku Divjak. Mi­nis­tri­ca mu je od­go­vo­ri­la: “Bi­lo bi važ­ni­je da gra­do­na­čel­nik ulo­ži no­vac u sa­ni­tar­ne čvo­ro­ve u ško­la­ma i sa­na­ci­ju az­bes­t­nih kro­vo­va ne­go na zlat­ne WC-e i kum­s­tva” pa od­go­vo­rom nas­ta­vi­la za­po­če­ti Ban­di­ćev niz pre­pu­ca­va­nja. A is­ti­na? Ona je sa­že­ta u sta­roj na­rod­noj “Ru­gao se lo­nac lon­cu, a oba su cr­na”. Jer mi­nis­tri­ca, toč­no je, ni­je pla­ni­ra­la ku­pi­ti knji­ge za iz­bor­ne pred­me­te, ni­je još ni objas­ni­la po ko­jim kri­te­ri­ji­ma je “na­gra­di­la” po­je­di­ne pro­fe­so­re mi­li­ju­ni­ma ku­na iz EU za me­to­dič­ke pri­ruč­ni­ke ko­je do sa­da ni­ka­da ni­smo pla­ća­li, kao što je toč­no da Bandić ni­je is­tro­šio ni ci­pe­le ni bu­džet še­ta­ju­ći po ško­la­ma i ob­nav­lja­ju­ći ih. I baš u je­ku nji­ho­vih pre­pu­ca­va­nja sti­gla je pre­po­ru­ka Europ­ske ko­mi­si­je da re­for­ma mora bi­ti im­ple­men­ti­ra­na, vi­še ne eks­pe­ri­men­tal­na, a uči­te­lji edu­ci­ra­ni. A eks­pe­ri­men­ti­ra­li smo sa­mo za­to što se eks­pe­ri­men­ti­ra­lo – mi­nis­tri­ci!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.