Ni­zin­sku pru­gu bo­lje je gra­di­ti nov­cem EU ne­go kon­ce­si­jom, za što su za­in­te­re­si­ra­ni Ki­ne­zi

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

kon što smo po­kre­nu­li ve­li­ke inves­ti­ci­je u že­ljez­ni­ci i sam sus­tav pos­lo­ži­ti da on bu­de učin­ko­vit i sta­bi­lan.

Kad bi mo­gla po­če­ti grad­nja auto­ces­te od Plo­ča do Du­brov­ni­ka i po ko­jem mo­de­lu fi­nan­ci­ra­nja?

Tre­nu­tač­no pri­pre­ma­mo do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja će nam bi­ti pod­lo­ga za pri­ja­vu projekta ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja juž­ne Dal­ma­ci­je na mre­žu hr­vat­skih auto­ces­ta za EU su­fi­nan­ci­ra­nje, i to iz bu­du­ćeg ope­ra­tiv­nog raz­dob­lja 2021.2027. Kad bu­de­mo ima­li go­to­vu do­ku­men­ta­ci­ju, on­da će­mo mo­ći go­vo­ri­ti o ti­pu po­vez­ni­ce, ali i o rokovima. Ta di­oni­ca jed­na je od naj­zah­tjev­ni­jih u ci­je­loj mre­ži hr­vat­skih auto­ces­ta i tu oče­ku­je­mo fi­nan­ci­ra­nje iz fon­do­va EU.

Kad bi Cro­atia Air­li­nes mo­gla do­bi­ti stra­te­škog part­ne­ra?

U ovom tre­nut­ku to je te­ško prog­no­zi­ra­ti. Po­vje­rens­tvo za pro­ved­bu pos­tup­ka i pred­la­ga­nje oda­bi­ra stra­te­škog part­ne­ra po­če­lo je s ra­dom, a oda­bran je i fi­nan­cij­ski sa­vjet­nik za raz­ra­du mo­de­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­je i pro­na­la­že­nja stra­te­škog part­ne­ra Cro­atia Air­li­ne­sa.

Pri­je­voz­ni­ci pri­je­te blo­ka­dom gra­ni­ce i Za­gre­ba zbog ogra­ni­če­nja pro­me­ta na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma sa Slo­ve­ni­jom za te­ške ka­mi­one. Ka­ko ri­je­ši­ti taj pro­blem?

Ne­ma raz­lo­ga za blo­ka­de, od­lu­ku ni­je do­ni­je­la hr­vat­ska Vla­da, ne­go slo­ven­ska. Nji­ho­vi raz­lo­zi su u jed­nom di­je­lu ra­zum­lji­vi jer ne že­le da im ve­li­ki kamioni u tran­zi­tu idu dr­žav­nim ces­ta­ma kroz ma­nja mjes­ta.

Sve to stva­ra oprav­da­no ne­za­do­volj­stvo me­đu lo­kal­nim sta­nov­niš­tvom, kao što je to slu­čaj i u Hr­vat­skoj. Upu­tu ko­ju je do­ni­je­lo slo­ven­sko mi­nis­tar­stvo ko­jom se ci­je­li tran­zit pre­ba­cu­je na auto­ces­te od­lu­ka je ko­ja Hr­vat­skoj ni­je ne­pri­hvat­lji­va. Naš je pri­jed­log da tran­zit ide na auto­ces­te, a da hr­vat­ski i slo­ven­ski pri­je­voz­ni­ci mo­gu ići na ma­nje gra­nič­ne pri­je­la­ze. Raz­go­vo­ri su sa slo­ven­skom stra­nom po­če­li, mi smo iz­ni­je­li svoj pri­jed­log i sad čekamo od­go­vor slo­ven­ske stra­ne.

Je li net­ko sa­bo­ti­rao HDZ na ne­tom odr­ža­nim euro­iz­bo­ri­ma, za­što stran­ka ni­je na nji­ma proš­la ona­ko ka­ko se oče­ki­va­lo?

Či­nje­ni­ca je da HDZ ni­je os­tva­rio svoj cilj od pet man­da­ta na euro­iz­bo­ri­ma. Još se ana­li­zi­ra za­što je do to­ga doš­lo, svi žu­pa­nij­ski od­bo­ri dos­ta­vi­li su u sre­diš­nji­cu stran­ke svo­ju ana­li­zu i po­gled na te iz­bo­re. Idu­ćih da­na o to­me će se vje­ro­jat­no ras­prav­lja­ti na sas­tan­ci­ma ti­je­la stran­ke.

Sma­tra­te li vi da se HDZ-u do­go­dio tzv. cr­ni la­bud?

To mo­ra­te pi­ta­ti eks­per­te ko­ji se ba­ve “cr­nim la­bu­do­vi­ma”, a ne me­ne. HDZ je re­la­tiv­ni po­bjed­nik iz­bo­ra i to ne­moj­mo za­ne­ma­ri­ti. Sve uz­ro­ke ko­ji su se do­go­di­li da HDZ ni­je os­tva­rio cilj od pet man­da­ta tre­ba do­bro ana­li­zi­ra­ti, izvući po­uke iz po­gre­ša­ka, ako ih je bi­lo, i pri­pre­mi­ti stran­ku za no­ve iz­a­zo­ve. HDZ je po­bjed­nič­ka stran­ka i to će i os­ta­ti.

Ima li su­ko­ba unu­tar HDZ-a?

Ja ih ne vi­dim, stra­nač­ka ti­je­la se sas­ta­ju, do­no­se se od­lu­ke, sve je to me­dij­ski pre­di­men­zi­oni­ra­no. Da ima raz­li­či­tih miš­lje­nja i po­gle­da na odre­đe­ne stva­ri, ima, ali to je i do­bro. U sva­kom slu­ča­ju, sli­je­de nam pred­sjed­nič­ki izbori, HDZ ima po­bjed­nič­kog kan­di­da­ta ko­jem stran­ka mora da­ti pu­nu pot­po­ru.

Mis­li­te li na pred­sjed­ni­cu Ko­lin­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić?

Ta­ko je.

Su­ko­be unu­tar HDZ-a ne vi­dim, stra­nač­ka ti­je­la se sas­ta­ju, do­no­se se od­lu­ke, sve je to pre­di­men­zi­oni­ra­no, naj­vi­še u me­di­ji­ma

Inves­ti­cij­ski cik­lus u pro­met­nu in­fras­truk­tu­ru vri­je­dan je oko 20 mi­li­jar­di ku­na i re­zul­tat je ra­da u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na

Pred­sjed­nič­ki izbori HDZ ima po­bjed­nič­kog kan­di­da­ta – Ko­lin­du Gra­barKi­ta­ro­vić, mo­ra­mo joj da­ti pu­nu po­dr­šku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.