Subota 1. lip­nja Sar­tre i gra­be­ž­lji­vost lje­vi­čar­skih eli­ta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

U kul­tu­ri je pro­tek­li tjedan bio je­dan za­nim­ljiv do­ga­đaj, ose­buj­ni hr­vat­ski pjes­nik Da­ni­jel Dra­go­je­vić odbio je dr­žav­nu na­gra­du “Vla­di­mir Na­zor”. Je­dan od nje­go­vih iz­da­va­ča Se­id Ser­da­re­vić (Frak­tu­ra) re­kao je da Dra­go­je­vić “ne pri­ma na­gra­de ni­ti že­li ima­ti me­dij­ske nas­tu­pe” te da je pra­vo od­bo­ra za na­gra­du da mu je do­di­je­li ali i nje­go­vo da je od­bi­je. “To je”, us­po­re­đu­je Ser­da­re­vić, “slič­na si­tu­aci­ja kak­va je bi­la sa J. P. Sar­tre­om i nje­go­vom No­be­lo­vom na­gra­dom za knji­žev­nost, ko­ju je odbio šez­de­se­tih”. Slič­na, ali sa­mo do­nek­le. Sar­tre je od­bi­ja­njem “bur­žo­aske” No­be­lo­ve na­gra­de na­pra­vio lje­vi­čar­ski spektakl, ali je po­dos­ta go­di­na pos­li­je uči­nio ne­što što je an­to­lo­gij­ska sra­mo­ta vi­še ne­go što nje­go­va dje­la ima­ju an­to­lo­gij­sku vri­jed­nost. Član šved­ske Aka­de­mi­je Lars Gyl­lens­ten u svo­jim je me­mo­ari­ma na­pi­sao ka­ko je Sar­tre 1975. tra­žio da mu se da­de no­vac od No­be­lo­ve na­gra­de prem­da ju je odbio. Objaš­nje­no mu je da ga ne mo­že do­bi­ti jer je, po pra­vi­li­ma, za­vr­šio u Zak­la­di No­bel. Po­vi­jest bi­lje­ži da je taj za­štit­nik te­ro­ris­ta No­be­lo­vu na­gra­du odbio “iz mo­ral­nih raz­lo­ga”, ali po­vi­jest po­t­vr­đu­je i da su lje­vi­čar­ske eli­te svu­da i u sva­ko vri­je­me na­su­prot tak­vu mo­ra­lu bi­le la­ko­me i gra­be­ž­lji­ve. Ka­mo pri­pa­da­ju Emil Te­des­c­hi i nje­gov no­vac...

Dak­le, Ce­de­vi­tu se­li u Ljub­lja­nu da ma­lo bu­de i slo­ven­ski do­mo­ljub, a mo­žda će s vre­me­nom i u Be­ograd, gdje ga je list Blic već uvr­stio u lis­tu naj­moć­ni­jih stra­na­ca u Sr­bi­ji. Ako “na­ša ko­šar­ka ti­me ni­šta ne gu­bi”, ni­šta ne­će iz­gu­bi­ti ni hr­vat­sko do­mo­ljub­lje, sa­mo će se otvo­ri­ti pros­tor za No­vo­se­lo­vo na­če­lo – hr­vat­ska ko­šar­ka hr­vat­skim ko­šar­ka­ši­ma, gdje Te­des­c­hi i nje­gov no­vac oči­to ne pri­pa­da­ju...

na­la­zi u fa­zi ra­zvo­ja i for­mi­ra­nja vlas­ti­tih mo­ral­nih vri­jed­nos­ti, mo­že osje­ća­ti u du­ši ti­je­kom či­ta­nja ovog i slič­nih od­lo­ma­ka”. Tre­ba se na­da­ti da uče­ni­ci ima­ju pri­rod­ni ot­por pre­ma tim nas­tra­nos­ti­ma, no ka­ko se for­mi­rao ci­je­li sus­tav ko­ji te nas­tra­nos­ti pro­izvo­di? Mo­že­mo za­mis­li­ti ka­ko je u taj sus­tav Plen­ko­vi­će­va vlast uba­ci­la de­set­ke, sto­ti­ne pa i ti­su­će lju­di ko­ji ra­za­ra­ju mo­ral u Hr­vat­skoj kao što se u ko­mu­niz­mu u ins­ti­tu­ci­je uba­ci­va­la Ud­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.