Lip­nja Ne­vje­ro­jat­no, ma­nji­na dik­ti­ra ko­ga slu­ša ve­ći­na

5.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

u Hr­vat­skoj pa­da, u Bruxel­le­su mu ras­te, pa je oči­to ka­mo mu ka­ri­je­ra smje­ra. Ali Sti­er, Ko­vač ili net­ko tre­ći tko ga bu­de htio u HDZ-u nas­li­je­di­ti na­ići će na jak ot­por nje­go­vih do­dvo­ri­ca ko­ji su otiš­li pre­da­le­ko da bi ima­li bu­duć­nost u stran­ci ko­ja bi se s njim obra­ču­na­la. Su­ko­bi su ne­iz­bjež­ni, a lju­di ko­ji ka­tas­tro­fal­no vo­de ovu zem­lju i is­to­dob­no sa­mi se­bi sri­ču hva­los­pje­ve za­ci­je­lo bi bi­li sprem­ni i stran­ku u tim sku­bi­ma do­ves­ti do ka­tas­tro­fe ka­ko bi se odr­ža­li. Zbog nje­ga bi u Knin 5. ko­lo­vo­za na pros­la­vu ob­ljet­ni­ce Olu­je doš­lo do 100.000 lju­di, i bio bi to is­ti onaj na­rod ko­ji je u is­tom broju u Spli­tu u ne­iz­mjer­nom odu­šev­lje­nju do­če­kao Vlak slo­bo­de. Ne bu­de li ga u Zvo­ni­mi­ro­vu gra­du, do­ći će ne­ko­li­ko ti­su­ća lju­di, kao na ne­ki ma­nje va­žan der­nek. Ne tra­ži da mu se nas­tup pla­ti, or­ga­ni­za­tor bi sno­sio sa­mo tro­ško­ve po­zor­ni­ce. Prik­lad­ni­jih pje­sa­ma za tu pri­go­du ne­ma od nje­go­vih. Pa ipak, knin­ski gra­do­na­čel­nik Mar­ko Je­lić pje­va­ča Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na ne že­li, prav­da se ve­li­kim tro­ško­vi­ma, ko­je Thom­p­so­no­vi su­rad­ni­ci ni­je­ču i tra­že od pr­vog čo­vje­ka Kni­na da ka­že ko­me je te tro­ško­ve pla­tio. Po­sri­je­di, dak­le, ni­je ni­šta dru­go ne­go Thom­p­so­no­va po­li­tič­ka ne­po­dob­nost i na­mje­ra da se sa­kri­je ka­ko je go­le­ma ve­ći­na Hr­va­ta sklo­na Thom­p­so­nu, a ne Je­li­ću, Pu­pov­cu, An­ki Mrak Ta­ri­taš, Ober­s­ne­lu, Ja­kov­či­ću, Mi­le­ti­ću... Ne­vje­ro­jat­no! Ma­nji­na dik­ti­ra ko­ga smi­je slu­ša­ti ve­ći­na, kao što dik­ti­ra od­nos pre­ma proš­los­ti, pre­ma an­ti­fa­šis­ti­ma par­ti­za­ni­ma i fa­šis­ti­ma us­ta­ša­ma... Is­ta ma­nji­na ko­ja je tri­jum­fal­no pre­su­du Olu­je Go­to­vi­ni i Mar­ka­ču naj­a­vi­la kao pre­su­du Tuđ­ma­no­voj Hr­vat­skoj. Ako Thom­p­son ne smi­je pjevati Kni­nu, ho­će li ta­mo smje­ti do­ći ti he­ro­ji Olu­je!? Ti­ho­mi­ru Lu­ka­ni­ću. Sva­đa je bi­la na ru­bu tuč­nja­ve. Ti “sit­ni­ča­vi” su­ko­bi mo­gli bi stran­ci do­ni­je­ti još sit­ni­ju pot­po­ru bi­ra­ča, ko­ja je iona­ko u opa­da­nju. Svjež i nov na po­li­tič­koj sce­ni, kad­što ra­di­ka­lan, nu­de­ći gra­đa­ni­ma ot­pis du­go­va, za­bra­nu ovr­ha, is­klju­či­va­nja stru­je, vo­de i pli­na, iz­la­zak iz EU i NATO-a..., iz­nim­no ak­ti­van u Hr­vat­skom sa­bo­ru gdje je Bu­njac Plen­ko­vi­ća op­tu­žio da je “bruxel­le­ski pro­jekt”, Živi zid či­nio se vr­lo obe­ća­va­ju­ćom stran­kom. No ako je la­ni u an­ke­ta­ma bio pre­te­kao SDP, zbog unu­tar­njih su­ko­ba i po­li­ti­ke slič­ne po­li­ti­ci HDZ-a i SDP-a, ove je go­di­ne do­ži­vio naj­ve­ći pad, ko­ji bi mo­gao bi­ti još ve­ći na­kon što su se nje­go­vi čel­ni­ci po­sva­đa­li jer su i sa­mi pos­ta­li ne­ka vr­sta “bruxel­le­skih pro­je­ka­ta”. Jed­nom sam na­pi­sao ka­ko bih naj­ra­di­je ži­vio u Hr­vat­skoj kak­vu za­miš­lja Živi zid, ali ga ne bih že­lio vi­dje­ti na vlas­ti zbog nes­tvar­nih na­uma ko­ji bi Hr­vat­sku mo­gli ko­šta­ti, ali se on sam bri­ne da ga na vlas­ti ne bu­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.