Lip­nja Iz­ru­gi­va­nje pre­su­di Ma­mi­ću, iz­ru­gi­va­nje je ci­je­loj dr­ža­vi

7.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Zo­ran Ma­mić po­nov­no u klu­bu ko­ji je, pre­ma sud­skoj pre­su­di, ope­ru­šao za te­ške mi­li­ju­ne te do­bio če­ti­ri go­di­ne i 11 mje­se­ci za­tvo­ra. Tak­vim i slič­nim ri­je­či­ma ri­jet­ki me­di­ji ko­ji baš ne vo­le bra­ću Ma­mić do­če­ku­ju nje­gov po­vra­tak u Di­na­mo, ko­ji je za­pra­vo po­vra­tak ili, bo­lje re­ći, kon­ti­nu­itet obo­ji­ce u naj­us­pješ­ni­jem hr­vat­skom no­go­met­nom klu­bu. U Mak­si­mi­ru se pre­su­di, ig­no­ri­ra­ju­ći je, iz­ru­gu­ju, tvr­de da Ma­mi­ći ni­su Di­na­mu na­ni­je­li ni­kak­vu šte­tu ne­go da ga je Zdrav­ko Ma­mić spa­sio. Iz­ru­gu­je joj se i ve­ći­na me­di­ja, o po­vrat­ku mla­đeg bra­ta u klub ne iz­jaš­nja­va se ni vod­stvo HNS-a ko­je sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem ni­kad ni­je ni pre­ki­nu­lo, ni­ti tko iz sport­skih ili dru­gih ins­ti­tu­ci­ja do­vo­di u pi­ta­nje mo­ral­nost to­ga po­vrat­ka. Kao da Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo i sud u Hr­vat­skoj ne postoje, kao da su Ma­mi­ći op­tu­že­ni i osu­đe­ni neg­dje u Ugan­di, Mo­zam­bi­ku, Ko­lum­bi­ji ili In­do­ne­zi­ji, pa do to­ga nit­ko ne dr­ži ni­ti to ko­ga za­ni­ma. Ni­je to sa­mo pre­zir pre­ma pre­su­di bra­ći Ma­mić, ma­kar bi­la ne­pra­vo­moć­na, ne­go pre­zir pre­ma dr­ža­vi, u ko­joj se pred­sjed­ni­ci Di­na­ma i HNS-a, Mir­ko Ba­ri­šić i Da­vor Šu­ker, po­na­ša­ju kao da je i ne­ma... Što će ne­ko­me dr­ža­va kad mu je li­je­po u sa­mo­vo­lji ko­ja je ja­ča od dr­ža­ve i ko­ja do­no­si moć i ugled!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.