Po­ne­dje­ljak 3. lip­nja Ima­ju li uče­ni­ci ot­por za nas­tra­nos­ti u lek­ti­ri

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ci­tat ko­ji ću pre­pi­sa­ti kraj­nje je de­gu­tan­tan, ali ga objav­lju­jem ohra­bren či­nje­ni­com da je ri­ječ o po­li­ti­ci An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i nje­go­vih mi­nis­ta­ra. Uži­vaj­te: “Mi­li­ca je od­gle­da­la tu sce­nu do kra­ja, vi­dje­la je ka­ko je dje­ča­ku gur­nuo dva pr­sta jed­ne ru­ke u us­ta i ka­ko ga dru­gom ru­kom dr­ži za ko­su, gledala je ka­ko pu­šta da dje­čak pad­ne na pod kao pre­tu­če­no pse­to, ka­ko do­la­zi do zra­ka i ka­ko vlas­ti­tom znoj­nom ma­ji­com bri­še gov­no s kur­ca”. Ulo­mak je to iz knji­ge “Čr­na ma­ti ze­mla” Kris­ti­ana No­va­ka ko­ju Mi­nis­tar­stvo Bla­žen­ke Divjak pred­la­že za iz­bor­no či­ta­nje u sred­njoj ško­li. Nji­me dr. Sa­nja Bi­lač ilus­tri­ra svo­je pro­tiv­lje­nje lek­ti­ri ko­ja obi­lu­je “mrač­nim, mor­bid­nim, pe­do­fil­skim i por­no­graf­skim sa­dr­ža­ji­ma” te se pi­ta “što mla­di či­ta­telj, ko­ji se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.