Uto­rak 4. lip­nja Ne bi ni ze­ca upla­ši­li, ali bi mo­gli vo­di­ti HDZ

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Da­vor Ivo Sti­er i Mi­ro Ko­vač na­vi­jes­ti­li su svo­je kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka HDZ-a na stra­nač­kim iz­bo­ri­ma, o če­mu pi­šu i što ko­men­ti­ra­ju ma­nje-vi­še svi me­di­ji. I prem­da ni je­dan ni dru­gi ne­ma­ju agre­siv­nost, go­vor i dr­ža­nje vo­đe (ni zec ih se ne bi upla­šio kad bi ih sreo) bi­li bi od Plen­ko­vi­ća ne­us­po­re­di­vo bo­lji. Vra­ti­li bi stran­ku u pri­rod­no ko­ri­to. Ka­ko re­če Zo­ran Mi­la­no­vić, Plen­ko­vić pri­pa­da “li­be­ral­noj stru­ji SDP-a”, u HDZ je ušao u 40. go­di­ni, na­kon 20-ak go­di­na če­ka­nja i kal­ku­li­ra­nja, da mu pos­lu­ži kao sred­stvo u ka­ri­je­ri. Vje­ro­jat­no je mis­lio da je ma­sa HDZ-ova člans­tva i bi­ra­ča do­volj­no bez­lič­na da je po­ve­de za svo­jim li­je­vo-li­be­ral­nim na­zo­ri­ma, ali se pre­va­rio. I dok mu i u des­noj i u li­je­voj jav­nos­ti ugled

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.