U Hr­vat­skoj se la­ni ubi­lo 657 lju­di; go­to­vo dvo­je sva­kog da­na!

Kad se u ci­je­lom druš­tvu po­di­že ra­zi­na agre­si­ja, to je kao da ras­te tem­pe­ra­tu­ra u ter­mo­di­na­mič­kom pro­ce­su i on­da oni po­je­din­ci ko­ji su naj­o­sjet­lji­vi­ji pr­vi pos­ta­ju žr­tve

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Alarm Je Odavno Upaljen - Pi­še El­vis Spre­čić el­vis.spre­[email protected]­cer­nji.net

Pre­ma sta­tis­ti­ci MUP-a, la­ni si je ži­vot odu­ze­lo tro­je dje­ce mla­đe od 14 go­di­na, se­dam u dob­noj sku­pi­ni od 15 do 18 go­di­na te 38 u sku­pi­ni od 19 do 25 go­di­na

Nemoguće, no­vi­na­ri ili po­li­ci­ja su si­gur­no ne­što po­gri­je­ši­li, ne­ma šan­se da se Kar­lo ubio – na­pi­sao je pri­je ne­što ma­nje od dva mje­se­ca je­dan či­ta­telj ko­men­ti­ra­ju­ći tuž­nu vi­jest ko­ju su te sri­je­de 17. trav­nja pre­ni­je­li go­to­vo svi hr­vat­ski por­ta­li – stu­dent Kar­lo Kur­ta­njek (23) ko­ji je tjedan da­na ra­ni­je oti­šao iz obi­telj­skog do­ma na za­gre­bač­kim Vr­ba­ni­ma pro­na­đen je mr­tav u bli­zi­ni Jan­ko­mir­skog mos­ta. Ia­ko to ta­da nit­ko ni­je na­pi­sao, čim je Kar­lo­vo tijelo pro­na­đe­no, a s ob­zi­rom na to da si je 23-go­diš­nji stu­dent ži­vot od­lu­čio odu­ze­ti vje­ša­njem, bi­lo je jas­no ka­ko ni­su po­gri­je­ši­li ni no­vi­na­ri ni po­li­ci­ja. Ipak, ko­men­tar ne­vje

ri­ce bio je pot­pu­no na mjes­tu jer još dok je tra­ja­la in­ten­ziv­na po­tra­ga za njim baš ni­šta ni­je uka­zi­va­lo na to da bi si taj mla­dić mo­gao odu­ze­ti ži­vot, ba­rem ne do onog tre­nut­ka ka­da su nje­go­vi ro­di­te­lji pro­naš­li tes­ta­ment na ko­jem je ru­kom is­pi­sao ka­ko svo­joj obi­te­lji os­tav­lja svu svo­ju imo­vi­nu ko­ja se sas­to­ja­la od nov­ca ko­ji je imao na šted­nji. Na­ime, iz raz­go­vo­ra s nje­go­vim bliž­nji­ma, pri­ja­te­lji­ma, poz­na­ni­ci­ma, pro­fe­so­ri­ma i su­sje­di­ma da­lo se za­klju­či­ti ka­ko je Kar­lo Kur­ta­njek je­dan sa­svim nor­ma­lan, pro­sje­čan i u druš­tvu pri­hva­ćen dečko.

Na gra­ni­ci ig­no­ri­ra­nja

– U ško­li i na fa­kul­te­tu mu je do­bro iš­lo, da­vao je sve is­pi­te bez ikak­vih ve­ćih pro­ble­ma. Ko­li­ko znam, ni­je imao dje­voj­ku, ali ni­je ni pro­ži­vio ni­ka­kav lju­bav­ni pre­kid ko­ji bi ga mu­čio. Nje­go­va obi­telj ni­je ima­la nekih fi­nan­cij­skih pro­ble­ma, on ni­je bio onaj po­vu­če­ni tip ko­ji bi po ci­je­le da­ne pro­vo­dio sam u so­bi, iz­la­zio je vi­ken­di­ma s pri­ja­te­lji­ma, ba­vio se sportom, igrao stol­no­te­ni­sku li­gu sa svo­jim ti­mom, po­vre­me­no je radio ne­ke stu­dent­ske pos­lo­ve. Ta­ko­đer, ni­ka­da ra­ni­je ni­je bje­žao od ku­će ili išta slič­no, a ba­rem ko­li­ko ja znam, ni­je imao ni ni­kak­vih psi­hič­kih po­re­me­ća­ja – ka­zao nam je ubr­zo na­kon što se ot­kri­lo da je Kar­lo po­či­nio sa­mo­uboj­stvo je­dan od nje­go­vih pri­ja­te­lja. Dak­le, pos­tav­lja se pi­ta­nje što je on­da jed­nog tak­vog mla­di­ća ko­ji na­iz­gled ni­je imao ni­kak­vih pro­ble­ma mo­glo na­tje­ra­ti na ta­kav kraj­nji čin auto­agre­siv­nos­ti. – Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su dos­tup­ne iz me­di­ja, mo­gu re­ći da je to sva­ka­ko ati­pi­čan slu­čaj, a što se ti­če nje­go­va psi­ho­lo­škog pro­fi­la, mo­gu­će je da je Kar­lo bio sklon per­fek­ci­oniz­mu, što se vi­di iz to­ga da je bio ja­ko do­bar u stva­ri­ma ko­ji­ma se ba­vio, a per­fek­ci­onis­ti su sku­pi­na ko­ja je pod­lož­ni­ja su­ici­du od nekih dru­gih. Tak­ve oso­be si pos­tav­lja­ju ja­ko vi­so­ke kri­te­ri­je, a kad ne­što ne mo­gu sa­vr­še­no na­pra­vi­ti ili ih net­ko u to­me spri­je­či, on­da zna­ju odus­ta­ti od sve­ga, on­da ula­ze u kri­zu. Ipak, ta kri­za obič­no poč­ne ne­kim simp­to­mom, čes­to to bu­de pad u de­pre­si­ju, ali po me­dij­skim iz­vje­šta­va­nji­ma ti simp­to­mi kod nje­ga ni­su bi­li vid­lji­vi, što ne zna­či da ih ni­je bi­lo. Na kra­ju kra­je­va, sa­mo on zna što mu se mo­ta­lo po gla­vi te, na­ža­lost, kao i u ve­li­kom broju su­ici­da, ni­kad ne­će­mo doz­na­ti zbog če­ga se od­lu­čio dig­nu­ti ru­ku na sebe – ka­zu­je Tin Pongrac, vo­di­telj udru­ge Ži­vot­na li­ni­ja ko­ja se ba­vi po­mo­ći su­ici­dal­nim i de­pre­siv­nim oso­ba­ma. Ia­ko je slu­čaj Kar­la Kur­ta­nje­ka odjek­nuo u me­di­ji­ma, o sa­mo­uboj­stvi­ma, ko­jih je sa­mo la­ni u Hr­vat­skoj bi­lo 657, dak­le go­to­vo dva sva­ko­ga da­na, u pra­vi­lu se ne pi­še, a kao raz­log se uglav­nom na­vo­di to da se “iz­vje­šta­va­njem o sa­mo­uboj­stvi­ma dru­ge ljude po­ti­če da po­či­ne sa­mo­uboj­stvo”.

– Svi se mo­že­mo slo­ži­ti da oko te­me samoubojst­ava vla­da svo­je­vr­s­ni ta­bu, ali mo­ram is­tak­nu­ti ka­ko ni­ka­ko ni­je rje­še­nje taj pro­blem stav­lja­ti pod tepih i ni­ka­da ne go­vo­ri­ti o nje­mu te se pra­vi­ti da će sve bi­ti u re­du. O toj, baš kao i o svim te­škim te­ma­ma, do­bro je raz­go­va­ra­ti u druš­tvu jer će, ako ih po­ti­sku­je­mo, one on­da dje­lo­va­ti u pod­svi­jes­ti i pos­ta­ti još ra­zor­ni­je – sma­tra Pongrac, ali is­ti­če i ka­ko se su­ici­de ni­ka­ko ne smi­je oprav­da­va­ti ni­ti ih ve­li­ča­ti te pri­ka­zi­va­ti u po­zi­tiv­nom svje­tlu, ne­go te­mi tre­ba pris­tu­pa­ti kri­tič­ki. Ka­ko dr­ža­nje ovog kom­plek­s­nog pro­ble­ma na gra­ni­ca­ma ig­no­ri­ra­nja previše ne do­pri­no­si nje­go­vu rje­ša­va­nju do­volj­no go­vo­ri i sta­tis­ti­ka ko­ju vo­di Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va. Ta­ko vi­di­mo da je u Hr­vat­skoj 2017. go­di­ne po­či­nje­no 625 samoubojst­ava, a la­ni njih 657. Me­đu tih 657 lju­di, gle­da­no po spo­lu, ži­vot si je odu­ze­lo 156 že­na te 501 mu­ška­rac. Raz­log to­me je što mu­škar­ci ko­ris­te učin­ko­vi­ti­ja sred­stva, po­put va­tre­nog oruž­ja, a že­ne pi­lu­le, što češ­će mo­že re

Ras­tao je i broj po­ku­ša­ja su­ici­da pa je ta­ko 2017. za­bi­lje­že­no njih 749, a la­ni 782. Na sva­ki za­bi­lje­že­ni po­ku­šaj sa­mo­uboj­stva do­la­zi de­se­tak ne­za­bi­lje­že­nih

po­či­nio je sa­mo­uboj­stvo proš­le go­di­ne te 156 že­na. Raz­log to­me je što mu­škar­ci ko­ris­te uglav­nom va­tre­no oruž­je, a že­ne ta­ble­te se go­diš­nje, pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, do­go­di da­nas u svi­je­tu ne­go što je to bio slu­čaj pri­je 40 go­di­na dob­na je sku­pi­na unu­tar ko­je je bi­lo naj­vi­še sa­mo­uboj­stva pa se lju­di u toj do­bi, pre­ma sta­tis­ti­ci MUP-a, sma­tra­ju naj­ri­zič­ni­jom sku­pi­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.