‘Mi smo zem­lja Tre­ćeg svi­je­ta kad je u pi­ta­nju emo­ci­onal­ni ra­zvoj i men­tal­no zdrav­lje lju­di’

GNK Di­na­mo sport­skim je di­rek­to­rom klu­ba ime­no­vao čo­vje­ka ko­ji je ne­pra­vo­moć­no osu­đen za iz­vla­če­nje nov­ca iz tog is­tog klu­ba

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Alarm Je Odavno Upaljen Igre Oko Dinama -

sta, ov­dje pres­ta­je ta agre­si­ja”. Što on­da Hr­vat­ska ra­di ka­ko bi spri­je­či­la rast bro­ja samoubojst­ava? Sus­tav­no i na ra­zi­ni ins­ti­tu­ci­ja, go­vo­ri Pongrac, go­to­vo ni­šta. – Mi smo zem­lja Tre­ćeg svi­je­ta kad je u pi­ta­nju emo­ci­onal­ni ra­zvoj i men­tal­no zdrav­lje gra­đa­na. Me­đu za­os­ta­li­jim smo zem­lja­ma i u od­no­su na su­sjed­stvo jer još uvi­jek ne­ma­mo Na­ci­onal­nu stra­te­gi­ju za bor­bu pro­tiv su­ici­da ko­ja bi zna­či­la sve­obu­hvat­ne pro­gra­me pre­ven­ci­je od naj­ra­ni­je do­bi – ja­ča­nje ci­vil­nog druš­tva ko­je se ba­vi edu­ka­ci­jom o men­tal­nom zdrav­lju, kao i uklju­či­va­njem obra­zov­nih us­ta­no­va u po­ti­ca­nju od­go­ja sa­mo­po­uz­da­nih i su­osje­ćaj­nih mla­dih oso­ba – objaš­nja­va Pongrac. Pos­to­ji ne­ko­li­ko udru­ga za men­tal­no zdrav­lje ko­je su se udru­ži­le u Hr­vat­ski sa­vez udru­ga za men­tal­no zdrav­lje (SUMEZ) ko­je po­ma­žu oso­ba­ma ko­je ima­ju bi­lo kak­vih psi­hič­kih po­te­ško­ća da se lak­še no­se s tim, a pod tim ih ime­nom mo­že­te pro­na­ći na Fa­ce­bo­oku. Ima­ju dos­ta vo­lon­te­ra, ali ne i te­le­fon­sku li­ni­ju za po­moć jer ju ne mo­gu fi­nan­ci­ra­ti s ob­zi­rom na ne­dos­ta­tak sred­sta­va. Ka­žu da ne odus­ta­je od ide­je da će jed­nog da­na opet na­ba­vi­ti sred­stva po­treb­na za te­le­fon, a do tad dje­lu­ju ta­ko da po­vre­me­no or­ga­ni­zi­ra­ju gru­pe za psi­ho­lo­šku po­moć, a ja­vi­ti im se mo­že­te pu­tem već spo­me­nu­te Fa­ce­bo­ok stra­ni­ce.

Slu­ša­nje je pre­sud­no

– Kad vam se ja­vi oso­ba ko­ja je u te­škom emo­ci­onal­nom sta­nju, naj­važ­ni­je ju je pr­vo sas­lu­ša­ti. Jed­na od os­nov­nih psi­ho­ana­li­tič­kih teh­ni­ka su slo­bod­ne aso­ci­ja­ci­je, pri če­mu pa­ci­jent go­vo­ri ono što mu je u tom tre­nut­ku na du­ši, što ga naj­vi­še op­te­re­ću­je. Ako se u taj ti­jek mis­li in­ter­ve­ni­ra, on bi se mo­gao ba­vi­ti ne­kim ma­nje bit­nim stva­ri­ma i ne obra­di­ti ono što ga stvar­no mu­či. Za­to u psi­ho­lo­gi­ji pos­to­ji teh­ni­ka ak­tiv­nog slu­ša­nja, kad se ne­ko­ga po­zor­no slu­ša, s is­kre­nim in­te­re­som i em­pa­ti­jom. To ne­vje­ro­jat­no pu­no po­ma­že. Pro­uča­va­na je učin­ko­vi­tost raz­nih psi­ho­te­ra­pe­ut­skih teh­ni­ka i svi­ma je za­jed­nič­ko uglav­nom to da je em­pa­tij­ski dio (sas­lu­ša­ti) važ­ni­ji od in­ter­ven­cij­skog. I u obi­te­lji, u part­ner­skim od­no­si­ma, me­đu pri­ja­te­lji­ma, svug­dje se vi­di ko­li­ko je važ­no ima­ti ne­ko­ga tko će vas sas­lu­ša­ti i su­osje­ća­ti. Za­to se u udru­zi že­li­mo po­bri­nu­ti da to do­bi­ju i oni ko­ji mo­žda tre­nu­tač­no in­tim­no ne­ma­ju ne­ko­ga na ko­ga u ovom smis­lu mo­gu ra­ču­na­ti, a ko­ji ne mo­gu pla­ti­ti struč­nu po­moć – is­ti­če Pongrac.

Po­moć se mo­že za­tra­ži­ti i u Cen­tru za kriz­na sta­nja i pre­ven­ci­ju su­ici­da KBC-a Za­greb na broj 01/2376-335, Pla­vom te­le­fo­nu na broj 01/4833-888 i psi­ho­lo­škom Cen­tru Te­sa či­ji je broj te­le­fo­na 01/4828-888, a uvi­jek mo­že­te na­zva­ti i hit­nu po­moć.

Pos­to­ji ne­ko­li­ko udru­ga za men­tal­no zdrav­lje ko­je su se udru­ži­le u Hr­vat­ski sa­vez udru­ga za men­tal­no zdrav­lje ko­je po­ma­žu oso­ba­ma ko­je ima­ju psi­hič­ke po­te­ško­će

Zdrav­ko Ma­mić od hr­vat­skog se pra­vo­su­đa skri­va u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni

Još uvi­jek ne­ma­mo na­ci­onal­nu stra­te­gi­ju za bor­bu pro­tiv su­ici­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.