Op­sež­na adap­ta­ci­ja sta­ri je stan pre­tvo­ri­la u od­li­čan pen­t­ho­use

U sta­nu za če­tve­ro­čla­nu obi­telj de­set­lje­ći­ma ni­su ra­đe­ne ni­kak­ve pre­ina­ke ni adap­ta­ci­je pa je po­sao ko­ji je do­če­kao di­zaj­ne­ri­cu bio op­se­žan i zahtjevan. Za­to je i re­zul­tat ta­ko spek­ta­ku­la­ran

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­[email protected]­cer­nji.net

No­vi tren­do­vi u ure­đe­nju in­te­ri­je­ra do­no­se kla­si­ku, pro­fi­nje­nu at­mo­sfe­ru gra­đan­skih sa­lo­na te ra­skoš i ele­gan­ci­ju ho­tel­skih so­ba, ali u sa­svim no­vom, svje­žem ru­hu. Ovo mo­der­ni­zi­ra­no iš­či­ta­va­nje re­tro sti­lo­va ko­ji su vra­ti­li bar­šun, mra­mor, štu­ka­tu­re i sjaj­ne po­vr­ši­ne od ple­me­ni­tih ma­te­ri­ja­la po­put zla­ta i ba­kra u do­mo­ve is­pr­va je na­ila­zi­lo na suz­dr­ža­nost, no dizajneric­a Mir­ja­na Mi­ku­lec ot­kri­la nam je da je stil mo­der­ni­zi­ra­ne kla­si­ke pos­tao naj­po­želj­ni­ji kod nje­zi­nih kli­je­na­ta.

Ve­li­ke pro­mje­ne

– Di­zajn in­te­ri­je­ra je ne­pre­dvi­div i čes­to se do­go­di da baš oni tren­do­vi ko­ji­ma u po­čet­ku pris­tu­pa­mo s naj­ve­ćom skep­som s vre­me­nom pos­ta­nu du­go­go­diš­nji vla­da­ri u ure­đe­nju. To bi se la­ko mo­glo do­go­di­ti s kla­si­kom ko­ja se na ve­li­ka vra­ta vra­ća u ure­đe­nje in­te­ri­je­ra – objaš­nja­va dizajneric­a. Nje­zin stu­dio ne­dav­no je opre­mio upra­vo je­dan ta­kav stan ko­ji se na­la­zi u sre­di­štu Za­gre­ba i no­vi je dom če­tve­ro­čla­ne obi­te­lji. Za­te­če­no sta­nje ni­je bi­lo ni­ma­lo im­pre­siv­no i te­me­lji­ta adap­ta­ci­ja bi­la je nuž­na u pro

Dizajneric­a Mir­ja­na Mi­ku­lec uhva­ti­la se u ko­štac sa zah­tjev­nom adap­ta­ci­jom sta­rog gra­đan­skog stan u za­gre­bač­kom cen­tru

Ra­skoš­ni ma­te­ri­ja­li do­mi­ni­ra­ju u svim pros­to­ri­ja­ma ovog sta­na od 170 me­ta­ra če­tvor­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.