News Sam­sung – omi­lje­ni brend me­đu že­na­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Na­gra­da Wo­man’s Cho­ice Award ko­ja je po pr­vi put je do­di­je­lje­na u Hr­vat­skoj pri­pa­la je Sam­sun­gu, u ka­te­go­ri­ji omi­lje­ni ure­đa­ji. - Poz­na­ta je či­nje­ni­ca da su že­ne ve­ći po­tro­ša­či i za­to smo ja­ko po­nos­ni na ovu na­gra­du. Na­ši ure­đa­ji su atrak­tiv­nog di­zaj­na i stvo­re­ni su da olak­ša­ju sva­kod­nev­ni ži­vot. Ova na­gra­da do­la­zi u go­di­ni u ko­joj Sam­sung obilježava 50 go­di­na pos­to­ja­nja – 50 go­di­na os­lu­ški­va­nja po­tre­ba ko­ris­ni­ka i os­tva­ri­va­nja nji­ho­vih že­lja - re­kao je Hr­vo­je Ren­du­lić, vo­di­telj mar­ke­tin­ga u tvrt­ki Sam­sung Elec­tro­nics Adri­atic. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no me­đu že­na­ma u do­bi od 20 do 55 go­di­na, a is­pi­ta­ni­ce su ot­kri­le svo­je sklo­nos­ti iz go­to­vo svih ka­te­go­ri­ja ži­vo­ta. Is­tra­ži­va­nje je ta­ko­đer po­ka­za­lo da se čak 50 pos­to že­na o pro­izvo­du in­for­mi­ra na in­ter­ne­tu, a 100 pos­to ih ko­ris­ti druš­tve­ne mre­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.