Ko­ris­ni sa­vje­ti uz ko­je će­te iz­bje­ći naj­češ­će gre­ške pri ure­đe­nju bo­rav­ka

Osim što tre­ba bi­ti li­jep, na­mje­štaj tre­ba bi­ti funk­ci­ona­lan i kva­li­te­tan. Pi­še An­ki­ca Ju­ri­če­vić

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Oda­bir kri­ve bo­je na­mje­šta­ja i de­ko­ra­ci­ja, po­greš­na ve­li­či­na i lo­ši ma­te­ri­ja­li sa­mo su ne­ke od po­gre­ša­ka ko­je se ne­ri­jet­ko ra­de

Jes­te li u fa­zi ure­đe­nja novog dnev­nog bo­rav­ka ili sa­mo že­li­te pre­ure­di­ti pos­to­je­ći? Ka­ko god bi­lo, da­nas vam že­lim uka­za­ti na po­gre­ške ko­je mno­gi pra­ve pri­li­kom na­mje­šta­nja svo­ga do­ma. Oda­bir kri­ve bo­je na­mje­šta­ja i de­ko­ra­ci­ja, po­greš­na ve­li­či­na i lo­ši ma­te­ri­ja­li sa­mo su ne­ke od po­gre­ša­ka ko­je se ne­ri­jet­ko ra­de.

Ve­li­či­na je ključ­na

Da se i va­ma ne bi do­go­di­le tak­ve po­gre­ške, imaj­te na umu slje­de­će: Pre­ma­li, od­nos­no ogrom­ni ko­ma­di na­mje­šta­ja u od­no­su na pros­tor jed­na su od naj­češ­ćih po­gre­ša­ka. Ma­li ko­ma­di na­mje­šta­ja u ve­li­kom pros­to­ru uči­nit će pros­to­ri­ju mi­zer­ni­jom i ne­priv­lač­nom, dok će pre­ve­li­ki na­mje­štaj u ma­loj pros­to­ri­ji za­gu­ši­ti pros­tor i one­mo­gu­ći­ti slo­bod­no kre­ta­nje u do­mu. Ne­ri­jet­ko se do­ga­đa da (zbog ve­li­kog pros­to­ra) u sa­lo­nu na­mje­šta­ja ne­ka so­fa iz­gle­da ide­al­nih di­men­zi­ja, ali ka­da do­đe na svo­je mjes­to u do­mu, tek on­da vi­di­te da je pre­ve­li­ka. Sto­ga, da ne bi­lo ne­ugod­nih iz­ne­na­đe­nja, pri­je od­la­ska u kup­nju iz­mje­ri­te pros­tor i odre­di­te toč­ne di­men­zi­je so­fe. Pre­br­zo do­ne­se­na od­lu­ka o no­voj so­fi mo­že re­zul­ti­ra­ti kri­vom bo­jom ko­ja se ne uk­la­pa s dru­gim ele­men­ti­ma u pros­to­ru. Pre­ma to­me, daj­te si vre­me­na i pro­na­đi­te toč­no onu bo­ju i ni­jan­su ko­ja će se uk­lo­pi­ti u sklad­nu ko­lo­ris­tič­ku cje­li­nu va­šeg dnev­nog bo­rav­ka.

Vr­lo važ­nu ulo­gu u kre­ira­nju vi­zu­al­nog doj­ma u do­mu dik­ti­ra oblik, od­nos­no di­zajn na­mje­šta­ja. U kla­sič­no ure­đe­nom do­mu naj­bo­lje će od­go­va­ra­ti kla­sič­ni ma­siv­ni­ji na­mje­štaj, dok mo­der­ni in­te­ri­je­ri zah­ti­je­va­ju na­mje­štaj rav­nih li­ni­ja. No do­pu­šte­no je kom­bi­ni­ra­ti i raz­li­či­te sti­lo­ve, ali s tim tre­ba­te bi­ti pa­ž­lji­vi. Ako ne­ma­te is­kus­tva u to­me, ra­di­je po­tra­ži­te savjet struč­nja­ka ili pri­ja­te­lja ko­ji zna. Pro­blem bi mo­gao nas­ta­ti ako se za­ne­se­te sa­mo iz­gle­dom na­mje­šta­ja, a za­ne­ma­ri­te nje­go­vu funk­ci­onal­nost i udob­nost. Dak­le, pri­je sve­ga uz­mi­te u ob­zir udob­nost gar­ni­tu­re za sje­de­nje. Sa­mo udob­na so­fa mo­že vam omo­gu­ći­ti da se kva­li­tet­no od­mo­ri­te i opus­ti­te u svo­me do­mu.

Pa­met­na od­lu­ka

Kva­li­tet­na gar­ni­tu­ra za sje­de­nje ne po­dra­zu­mi­je­va sa­mo udob­nost ne­go i kva­li­te­tu ma­te­ri­ja­la. Ni­je is­to ima­ti kva­li­te­tan na­mje­štaj ugo­dan na do­dir i ot­po­ran na ha­ba­nje ili onaj nek­va­li­te­tan, osjet­ljiv na fle­ke i dla­ke kuć­nog lju­bim­ca. Ne­moj­te se žu­ri­ti s kup­njom novog na­mje­šta­ja i dru­gih ele­me­na­ta za ure­đe­nje do­ma. Uvi­jek je bo­lje de­talj­no is­tra­ži­ti što se sve nudi na tr­ži­štu i us­po­re­di­ti ci­je­ne i kva­li­te­tu pa tek on­da pa­met­no se od­lu­či­ti za onaj ko­mad na­mje­šta­ja ko­ji će bi­ti naj­pri­hvat­lji­vi­ji za vas. Dnev­ni bo­ra­vak je mjes­to gdje pro­vo­di­te naj­vi­še vre­me­na sa svo­jom obi­te­lji. Sto­ga ova pros­to­ri­ja tre­ba bi­ti funk­ci­onal­na oaza udob­nos­ti i je­dins­tve­nog sti­la.

Vr­lo važ­nu ulo­gu u kre­ira­nju vi­zu­al­nog doj­ma u do­mu dik­ti­ra oblik, od­nos­no di­zajn na­mje­šta­ja

Naj­češ­ća je gre­ška oda­bir na­mje­šta­ja u bo­ji ko­ja se ne uk­la­pa s os­tat­kom pros­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.