3890

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom - EURA

bi­la je pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na u svib­nju Du­brov­ni­ku, što je ujed­no naj­vi­ša ci­je­na po kva­dra­tu u ci­je­loj zem­lji Pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na u Za­dru proš­log je mje­se­ca bi­la 2152 eura, dok je is­to­dob­no u Osijeku bi­la 993 eura.

Ras­tu ci­je­ne i u oko­li­ci

Rast ci­je­na ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj po­s­lje­di­ca je, pri­je sve­ga, ras­ta po­traž­nje za nji­ma. Po­gle­da­mo li pro­sječ­ne tra­že­ne ci­je­ne ne­kret­ni­na u Gra­du Zagrebu de­talj­ni­je po če­t­vr­ti­ma, vid­lji­vo je da one i te ka­ko va­ri­ra­ju ovis­no o po­je­di­nom kvar­tu. Ta­ko je pro­sječ­na tra­že­na kva­dra­ta sta­na u cen­tru 2576 eura, dok je is­to­dob­no u Du­ga­va­ma 1599 eura. Ku­će su ne­što po­volj­ni­je pa je ta­ko u cen­tru pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kva­dra­ta ku­će s dvo­ri­štem 2053 eura, dok je u Du­ga­va­ma ona 1424 eura. Na Ja­ru­nu je u svib­nju pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na iz­no­si­la 1965 eura, dok je u pro­sje­ku kva­drat ku­će ta­mo iz­no­sio 1735 eura. I os­ta­li gra­do­vi u oko­li­ci Za­gre­ba bi­lje­že rast ci­je­na sta­no­va. Ta­ko je u Velikoj Go­ri­ci za­bi­lje­žen go­diš­nji rast tra­že­nih ci­je­na za čak 12 pos­to, i u svib­nju je pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na ta­mo iz­no­si­la 1312 eura. Is­to­dob­no, u Sa­mo­bo­ru je ci­je­na slič­na, 1318 eura po kva­dra­tu sta­na, no go­diš­nji rast ne­što je ma­nje iz­ra­žen, iz­no­sio je 6,5 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.