Mla­di Ro­mi ko­ji su us­pje­li za­vr­ši­ti sred­nju ško­lu naš­li su po­sao, ali u Aus­tri­ji, Sloveniji, Nje­mač­koj

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Suživot Na Kušnji -

ko­je je obe­ćao Bo­ži­no­vić. Po­sa­vec pred­la­že i da se neo­v­la­šte­ni upad u dvo­ri­šte te­že sank­ci­oni­ra. U Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tra za so­ci­jal­nu skrb, 80 pos­to iz­no­sa za­jam­če­ne mi­ni­mal­ne nak­na­de is­pla­ću­je se Ro­mi­ma. Ri­ječ je o ot­pri­li­ke 1,5 mi­li­ju­na ku­na mje­seč­no. Kao ko­ris­ni­ci se u ve­li­kom broju po­jav­lju­ju rad­no spo­sob­ne ne­za­pos­le­ne oso­be. Pro­blem je i pot­ka­pa­ci­ti­ra­nost Cen­tra u ko­jem na jed­nog so­ci­jal­nog rad­ni­ka do­la­zi sto­ti­nu obi­te­lji, pa se tra­ži i do­dat­no za­poš­lja­va­nje. Socijalni rad­ni­ci u Me­đi­mur­ju go­diš­nje evi­den­ti­ra­ju oko 600 dje­ce i mla­dih od osam do 23 go­di­ne s po­re­me­ća­ji­ma u po­na­ša­nju i iz­rek­nu 200 mje­ra obi­telj­sko­prav­ne za­šti­te. Šez­de­se­tak se dje­ce go­diš­nje iz­dvo­ji iz bi­olo­ške obi­te­lji pre­ma Obi­telj­skom za­ko­nu.

Zo­vu ga Krek zbog te­le­vi­zi­je

Sreć­ko Hor­vat ima 18 go­di­na i ni­je za­vr­šio osnovnu ško­lu. Kad je na­vr­šio 15, is­pi­san je. – Ne za­ni­ma me ško­la, ni­je to za me­ne. Ono ma­lo mi je bi­lo dos­ta. Do­bi­vam 420 ku­na mje­seč­no, ne pi­jem, sa­mo pu­šim, ne­mam cu­ru i to mi je dos­ta – ka­že mla­dić ko­jeg su u tre­nu okru­ži­la dje­ca. – Krek je za­kon! – vi­ču. – To Krek mi je na­di­mak, s te­le­vi­zi­je – objaš­nja­va na­smi­ja­ni Sreć­ko. Kad bi se za­pos­lio, os­tao bi bez so­ci­jal­ne po­mo­ći pa je, ve­li, odustao od po­tra­ge za pos­lom. Naj­ve­će rom­sko na­se­lje u Me­đi­mur­ju je Pa­rag.

– Pu­no nam to­ga ne­dos­ta­je. Se­lo s 2000 sta­nov­ni­ka da ne­ma je­dan druš­tve­ni dom, to je ka­tas­tro­fa. Pri­jav­lju­ju nas zbog glas­ne mu­zi­ke na svad­ba­ma i ro­đen­da­ni­ma, a to­ga ne bi bi­lo da ima­mo druš­tve­ni dom. Tre­ba­lo bi i asfal­ti­ra­ti ulaz u na­se­lje – na­bra­ja Ma­tjaš Or­šuš, pred­sjed­nik Mjes­nog od­bo­ra. Pa­rag je ta­ko­đer pun kon­tras­ta, uz po­tle­uši­cu je kat­ni­ca s ko­va­nom ogra­dom, pa dr­ve­na stra­ća­ra po­kraj ko­je se, s dru­ge stra­ne ži­ča­ne ogra­de, ze­le­ni na­vod­nja­va­ni trav­njak. Osje­ća li se Ma­tjaš kao da živi u ge­tu? – Pa, pro­blem jest to što smo iz­dvo­je­ni. No, kad Rom že­li ku­pi­ti ku­ću, za nje­ga je ci­je­na tri, če­ti­ri pu­ta vi­ša ne­go što vri­je­di. Ima pu­no na­pu­šte­nih, sta­rih ku­ća po Me­đi­mur­ju, sa­mo da ni­su ta­ko sku­pe. A kad net­ko i us­pi­je oti­ći pa, kad su­sje­di vi­de ka­ko se taj Rom kul­tur­no po­na­ša i da ne ra­di cir­kus, on­da se na kra­ju ču­de – ve­li.

Ključ­no obra­zo­va­nje

Pu­no se mla­dih za­pos­li­lo u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na, ali u Aus­tri­ji, Sloveniji, Nje­mač­koj... – Ov­dje mo­gu po­sao do­bi­ti sa­mo oni ko­ji ima­ju sred­nju ško­lu – ka­že Ma­tjaš, ko­ji svo­ju dje­cu po­ti­če na ško­lo­va­nje. Kće­ri bli­zan­ke Mar­ti­na i Iva­na za­vr­ši­le su la­ni sred­nju ško­lu za me­di­cin­ske ses­tre. Mar­ti­na je sad na fa­kul­te­tu u Zagrebu, a Iva­na će se usko­ro za­pos­li­ti u Sloveniji, sa­mo da po­lo­ži te­čaj slo­ven­skog je­zi­ka. U po­li­ci­ji ka­žu da je u Me­đi­mur­ju od svih ot­kri­ve­nih po­či­ni­te­lja imo­vin­skih de­li­ka­ta po­put kra­đa i raz­boj­sta­va 70 pos­to Ro­ma, a od tih 70 pos­to 30 pos­to su ma­lo­ljet­ni­ci. Is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no la­ni po­ka­za­lo je da 54 pos­to kaz­ne­nih dje­la gra­đa­ni uop­će ne pri­jav­lju­ju jer su iz­ra­ču­na­li da im se ne is­pla­ti vu­či se po su­do­vi­ma, da iona­ko ne­će mo­ći na­pla­ti­ti šte­tu ili se bo­je osve­te.

Ne za­ni­ma me ško­la, ni­je to za me­ne. Do­bi­vam 420 ku­na mje­seč­no, ne pi­jem, sa­mo pu­šim, i to mi je dos­ta

SREĆ­KO HOR­VAT

18-go­diš­njak iz Pri­bis­lav­ca

Ve­ći­na rom­ske dje­ce os­nov­no­škol­ske do­bi ide u ško­lu Bra­ni­mir Po­fuk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.