Inves­ti­raj­te u ko­mad ko­ji je kva­li­te­tan i ot­po­ran na ha­ba­nje

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

1.

Pri­je kup­nje na­mje­šta­ja odre­di­te iz­nos ko­jim ras­po­la­že­te. Oda­be­ri­te onaj na­mje­štaj ko­ji si mo­že­te pri­ušti­ti i ne­moj­te se za­li­je­ta­ti za sku­pim na­mje­šta­jem ko­ji bis­te mo­ra­li ot­pla­ći­va­ti go­di­na­ma.

2.

Bu­di­te ma­što­vi­ti u kup­nji na­mje­šta­ja. Ne­moj­te ku­po­va­ti sa­mo jed­nu is­tu li­ni­ju na­mje­šta­ja, ne­go se po­igraj­te raz­li­či­tim ko­ma­di­ma te ta­ko po­da­ri­te svo­me do­mu po­se­ban šarm.

3.

Ako ima­te ma­lu dje­cu i kuć­ne lju­bim­ce, po­tra­ži­te kut­nu gar­ni­tu­ru s pre­s­vla­ka­ma ko­je se mo­gu ski­da­ti i pra­ti u pe­ri­li­ci. I kož­na so­fa u ovom je slu­ča­ju do­bro­doš­la.

4.

Sve de­ko­ra­tiv­ne ele­men­te stil­ski i ko­lo­rit­no po­ve­ži­te s na­mje­šta­jem i dru­gim ele­men­ti­ma u pros­to­ru. Tepih, za­vje­se i jas­tu­ci či­ne ve­li­ki utje­caj na sve­ukup­ni vi­zu­al­ni ugo­đaj u do­mu. Sto­ga pri­pa­zi­te kod iz­bo­ra tih ele­me­na­ta.

5.

Uvi­jek je do­bro kod oda­bi­ra na­mje­šta­ja za dnev­ni bo­ra­vak po­sa­vje­to­va­ti se s os­ta­lim čla­no­vi­ma obi­te­lji. Svi će­te jed­na­ko uži­va­ti u nje­mu pa je sto­ga do­bro da to bu­de za­jed­nič­ki oda­bir.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.