Gra­be­ž­ljiv­ci ko­ji se br­zo raz­m­no­ža­va­ju i ri­ba­ri­ma či­ne šte­te

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Globalizac­ija I Klimatske Promjene -

Pru­gas­ti klju­naš u Ja­dra­nu je pr­vi put ulov­ljen pri­je ne­ko­li­ko go­di­na u vr­ši za lov na škam­pe na ula­zu u Ba­kar­ski za­ljev. U vo­da­ma Ja­pa­na, Ko­re­je, Taj­va­na, is­toč­nom di­je­lu Pa­ci­fi­ka oko Ha­vaj­skog oto­čja, ta ri­ba ima ve­li­ku gos­po­dar­sku važ­nost zbog iz­u­zet­ne kva­li­te­te me­sa, a ko­ris­ti se i u ma­ri­kul­tu­ri

Sre­bre­no­pru­ga na­pu­ha­ča

(fu­gu) br­zo ras­te (i do 1,1 m i

7 kg) i br­zo se raz­m­no­ža­va, sve­jed je i gra­be­ž­lji­vac, i ri­ba­ri­ma Sre­do­zem­lja, Ci­pra, Tur­ske, Grč­ke... či­ni ve­li­ke gos­po­dar­ske šte­te; go­to­vo po­lo­vi­cu nji­ho­va ukup­nog ulo­va či­ni ta opas­na vr­sta, ko­ja je u nas do­sad za­bi­lje­že­na osam pu­ta

Pla­vo­toč­kas­ta trum­pe­ta­ča već je us­pos­ta­vi­la po­pu­la­ci­ju u Ja­dra­nu (juž­ni dio). Mo­že na­ras­ti do 160 cm du­ži­ne, a dalj­nje po­ve­ća­nje po­pu­la­ci­je mo­glo bi izravno utje­ca­ti na autoh­to­ne rib­lje vr­ste po­put tr­lje bla­ta­ri­ce, buk­ve i gi­re

La­ko­no­gi rak ne­dav­no je do­ka­zan, na­kon što je već us­pos­ta­vio svo­je po­pu­la­ci­je u juž­nom i sred­njem di­je­lu Ja­dra­na; ri­ječ je o pri­obal­noj vr­sti ko­ja obi­ta­va u plit­kom mo­ru, čes­to pod ka­me­njem i u pro­ci­je­pi­ma

Pla­vi rak nje­go­va po­pu­la­ci­ja od­ne­dav­no se znat­no po­ve­ća­va i ši­ri pre­ma sred­njem Ja­dra­nu; do­bar je pli­vač i ima ve­lik re­pro­duk­tiv­ni po­ten­ci­jal, jes­tiv je i sto­ga po­ten­ci­jal­no gos­po­dar­ski važ­na vr­sta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.