MAR­KO PA­VIĆ Po­hval­no je što je re­te­ri­rao i što po­no­vo po­zi­va sin­di­ka­te za stol

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - News -

Po­hval­no je da je ministar Pa­vić na­kon 700 ti­su­ća gla­so­va pro­tiv ra­da do 67. go­di­ne re­te­ri­rao i pozvao sin­di­ka­te za stol. Ia­ko je šte­ta što ni­je na vri­je­me, dok se re­for­ma i do­go­va­ra­la, bio ob­zir­ni­ji ili mo­žda vi­še raz­go­va­rao s ko­le­gom Ba­či­ćem. No, poz­drav­lja­mo sve po­ku­ša­je ko­ji mo­gu do­ves­ti do uva­ža­va­nja vo­lje na­ro­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.