Umjes­to Ber­lin­skog, sad se di­že di­gi­tal­ni zid

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News - Silvije Tomašević

Ne ide­mo pre­ma svje­tli­joj bu­duć­nos­ti. Tr­go­vin­ski rat iz­me­đu SAD-a i Ki­ne do­ni­jet će no­vu po­dje­lu svi­je­ta sa­mo što će umjes­to Ber­lin­skog zi­da nas­ta­ti di­gi­tal­ni zid. Raz­bit će se glo­ba­li­zi­ra­ni sus­tav ko­ji je u po­s­ljed­njih 70 go­di­na jam­čio svi­je­tu mir i ra­zvi­tak ka­kav ni­je vi­đen ni u jed­nom po­vi­jes­nom raz­dob­lju. Tho­mas Fri­ed­man u New York Ti­me­su objaš­nja­va da će se svi­jet po­di­je­li­ti na dva teh­no­lo­ška svi­je­ta u ko­jem će na jed­noj stra­ni bi­ti Ki­na, a na dru­goj SAD, sva­ki sa svo­jim in­ter­ne­tom itd.

Dok su se u po­s­ljed­njih 30 go­di­na u Ame­ri­ci (ali i u Eu­ro­pi) ku­po­va­le ma­ji­ce, te­ni­si­ce i igrač­ke pro­izve­de­ne u Ki­ni, ko­ja je u SAD-u ku­po­va­la zra­ko­plo­ve Bo­eing i so­ju, ni­je se raz­miš­lja­lo je li u Pe­kin­gu “ko­mu­nis­tič­ka, ka­pi­ta­lis­tič­ka ili ve­ge­ta­ri­jan­ska vla­da”, pi­še Fri­ed­man, ali na­kon što je Ki­na pos­ta­la i teh­no­lo­ška si­la sa svo­jim pa­met­nim te­le­fo­ni­ma, umjet­nom in­te­li­gen­ci­jom, in­fras­truk­tu­rom 5G, elek­trič­nim auto­mo­bi­li­ma i ro­bo­ti­ma, po­če­lo se na nju gle­da­ti kao na ne­pri­ja­te­lja.

Kon­ku­ren­ci­ja je, da­ka­ko, uvi­jek do­bro­doš­la i te­melj je ra­zvo­ja, jer ne sa­mo što sni­ža­va ci­je­ne, već po­ti­če i ino­va­ci­je, ali no­vi ki­ne­ski pro­izvo­di ima­ju i tzv. dvo­ja­ku upo­tre­bu. Ki­ne­ska teh­no­lo­gi­ja 5G ula­zi u na­še (ame­rič­ke i europ­ske) tvor­ni­ce, do­mo­ve i mo­že nas špi­ju­ni­ra­ti. Zem­lje su se uvi­jek me­đu­sob­no špi­ju­ni­ra­le, ali je pos­to­ja­lo i odre­đe­no po­vje­re­nje. Ki­ne­skim teh­no­lo­škim tvrt­ka­ma po­ma­že dr­ža­va pa to vi­še ni­je zdra­va tr­žiš­na kon­ku­ren­ci­ja i iz­a­zi­va i dru­ge sum­nje. Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump re­kao je da je to­ga dos­ta. Ali, po Fri­ed­ma­no­vu miš­lje­nju, re­kao je to na po­gre­šan na­čin, od­nos­no od­bio je pot­pi­sa­ti Tran­s­pa­ci­fič­ki ugo­vor (TPP) te je na­pao i Eu­ro­pu. Tre­bao se uje­di­ni­ti s Eu­ro­pom i TPP-om pri­si­li­ti azij­ske zem­lje da se pri­dr­ža­va­ju eu­ro-ame­rič­kih stan­dar­da. Trump je isp­lju­skao Eu­ro­pu i po­čeo sam pre­go­va­ra­ti s Ki­nom, no na­išao je na pu­no ja­čeg (teh­no­lo­ški i voj­no) su­par­ni­ka ne­go što je mis­lio. Mo­žda nam se ni­je svi­dje­lo ono što smo ima­li – glo­ba­li­za­ci­ju, ali bu­duć­nost pu­na su­če­lja­va­nja svi­djet će nam se još ma­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.