No­go­met­ni su­ci dr­ža­vi: Pre­ko ovih ba­ti­na ne­će­mo pri­je­ći

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News - (Kar­lo Le­din­ski)

No­go­met­ni su­ci u Hr­vat­skoj dos­lov­no mo­ra­ju stra­ho­va­ti za svoj ži­vot. Po­t­vr­dio je to proš­lo­tjed­ni in­ci­dent u Si­nju ka­da su hu­li­ga­ni na­pa­li na­šeg po­naj­bo­ljeg su­ca Iva­na Be­be­ka. Izu­da­ra­li su ga na par­ki­ra­li­štu jed­nog noć­nog klu­ba, ne­ko­li­ko pu­ta do­bio je u gla­vu, a “hra­bri” na­pa­da­či ci­pe­la­ri­li su ga i kad je pao na pod. Sli­ke su to ko­je ni­ka­ko ne pri­li­če nor­mal­nim dr­ža­va­ma, ali kod nas su pos­ta­le uobi­ča­je­ne. Uos­ta­lom, pri­je tri go­di­ne hu­li­ga­ni su u Sto­bre­ču te­ško oz­li­je­di­li Be­be­ko­va ko­le­gu Bru­nu Ma­ri­ća, a još je­dan su­dac, Ma­rio Ze­bec, gle­dao je ka­ko mu hu­li­gan ma­še šip­kom is­pred gla­ve. I to na­sred trav­nja­ka na Po­lju­du! Kad već dr­ža­va ne mo­že, ne zna, ili ne že­li spri­je­či­ti tak­ve in­ci­den­te, or­ga­ni­zi­ra­li su se su­ci. Od­go­vor­ni­ma u dr­ža­vi po­ru­či­li su: “Vi šu­ti­te, ali mi vi­še ne­će­mo”, a ka­ko bi ova ak­ci­ja do­bi­la odjek, od­lu­či­li su da će sva­ku utak­mi­cu ovog ko­la za­po­če­ti mi­nu­tu kas­ni­je ne­go je to pre­dvi­đe­no. Na­rav­no, ne mo­ra­mo ni re­ći da po­li­ci­ja još ni­je pro­naš­la na­pa­da­če na Be­be­ka, una­toč svim sil­nim ka­me­ra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.